Besluit invoering minimumuurloon

Besluit van 27 juni 2023 tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 8 maart 2023, nr. 2023-0000097213; gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Financiën; Gelet op artikel 2:1 van de Arbeidstijdenwet, artikel 80 van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikelen 5, 14, tweede lid, en 18, achtste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikelen 5, 15, tweede lid, en 19ab, vierde lid, van de Ziektewet, artikelen 1b, zesde lid, 5, en 17a, derde lid, van de Werkloosheidswet, artikelen 7, derde lid, en 8, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, artikel 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, derde lid, van de Algemene kinderbijslagwet, artikelen 6, vierde lid, 13, derde lid, 34a, eerste lid, 35, vijfde lid, en 58, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 3:13, vierde lid, 4:2b, vijfde lid en artikel 6:3 van de Wet arbeid en zorg, artikelen 1a:1, achtste lid, 2:5, vijfde lid, 2:23, eerste lid, 3:1, achtste lid, en 3:8a, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 2, zevende en negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 54, vijfde lid, van de Wet inburgering 2021, artikel 19a, zesde lid, van de Wet overige OCW-subsidies, artikelen 1.1, eerste lid, en 6.1a van de Wet studiefinanciering 2000, artikel 10e van de Participatiewet, artikelen 10a en 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 16, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012 en artikel 4, aanhef en onderdelen a, b en e, van de Wet op de loonbelasting 1964; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2023, No. W12.23.00063/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2023, nr. 2023-0000299688, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Financiën; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I ARBEIDSTIJDENBESLUIT
Artikel 2.1

1, derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onder b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag». 2. In onderdeel b wordt «Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag» vervangen door «Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag».

ARTIKEL II BESLUIT AANWIJZING GEVALLEN WAARIN ARBEIDSVERHOUDING ALS DIENSTBETREKKKING WORDT BESCHOUWD

Het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervallen «(Stb. 1977, 492)», «(Stb. 1967, 473)» en «(Stb. 1986, 566)». 2. Het tweede lid, onderdeel b, wordt als volgt gewijzigd: a. «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» wordt vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b». b. «(Stb. 1968, 657)» vervalt. BIn artikel 5, derde lid, wordt «in plaats van het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, het minimumloon, bedoeld in artikel 8, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, in aanmerking wordt genomen» vervangen door «in plaats van het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van die wet, vermenigvuldigd met 36, in aanmerking wordt genomen».

ARTIKEL III BESLUIT BEZOLDIGING POLITIE

Het Besluit bezoldiging politie wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 3c, eerste lid, wordt «het maandbedrag» vervangen door «het bedrag» en «de artikelen 7 en 8, eerste en derde lid» vervangen door «de artikelen 7 en 8, eerste lid, onderdeel a, en derde lid». BIn artikel 17a, eerste lid, wordt «het maandbedrag» vervangen door «het bedrag» en «de artikelen 7, 8, eerste en derde lid» vervangen door «de artikelen 7, 8, eerste lid, onderdeel a, en derde lid».

ARTIKEL IV BESLUIT BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING POLITIE

In artikel 26cc, tweede lid, van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b».

ARTIKEL V BESLUIT EXPERIMENTELE SUBSIDIE GENERIEKE WERKGEVERSVOORZIENINGEN
Artikel 9

van het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen wordt als volgt gewijzigd: 1. Het derde lid, onderdeel d, komt te luiden: d. waarbij het loon per uur minimaal het minimumloon per uur bedraagt. 2. Het vierde lid komt te luiden: 4. Het minimumloon per uur, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, is het minimumloon per uur, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een werknemer jonger dan 21 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per uur, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van die wet, beide vermeerderd met de daarover berekende vakantietoeslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

ARTIKEL VI BESLUIT INBURGERING 2021

Aan artikel 12.1a van het Besluit inburgering 2021 wordt een lid toegevoegd, luidende:5. Voor de toepassing van artikel 2.4a, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering op verzoeken ingediend op of na 1 januari 2024 luidt de formule: M * 48 * 6, waarbij M staat voor het minimumuurloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, met inbegrip van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

ARTIKEL VII BESLUIT LOONKOSTENSUBSIDIE EN MINIMUMBEDRAGEN STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET 2021
Artikel 2

tweede lid, van het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021 komt te luiden: 2. Onder minimumloon per uur wordt in dit artikel verstaan: het bedrag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

ARTIKEL VIII BESLUIT MINIMUMJEUGDLOON

Het Besluit minimumjeugdloon wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «de artikelen 8, eerste lid, en 14» vervangen door «de artikelen 8, eerste lid, onderdeel a, en 14, tiende lid,». 2. Het tweede lid komt te luiden: 2. Het uit de toepassing van het eerste lid voortvloeiende uurloon wordt afgerond op een veelvoud van € 0,01. Indien het restbedrag € 0,005 of meer bedraagt, geschiedt de afronding naar boven. BIn artikel 3, eerste lid, wordt «de artikelen 8, eerste en vierde lid, en 14» vervangen door «de artikelen 8, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, en 14, tiende lid,».

ARTIKEL IX BESLUIT STUDIEFINANCIERING 2000

In artikel 2 van het Besluit studiefinanciering 2000 wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b».

ARTIKEL X BESLUIT UITBREIDING EN BEPERKING KRING VERZEKERDEN VOLKSVERZEKERINGEN 1999

In artikel 22, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 wordt in de onderdelen a en b, «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b».

ARTIKEL XI BESLUIT WFSV

In artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b».

ARTIKEL XII DAGLOONBESLUIT WERKNEMERSVERZEKERINGEN

In artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b».

ARTIKEL XIII REINTEGRATIEBESLUIT
Artikel 3

van het Reïntegratiebesluit wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «het minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals laatstgenoemd artikel luidde op 1 januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt» vervangen door «het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals dat artikel luidde op 1 januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt, gedeeld door 21,75». 2. In het tweede lid wordt «het minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag» vervangen door «het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT