Besluit kosten hercontroles Metrologiewet

Besluit van 19 december 2016, houdende regels inzake het ten laste brengen van kosten hercontroles Metrologiewet (Besluit kosten hercontroles Metrologiewet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 16 november 2016, nr. WJZ / 16174191; Gelet op artikel 29 van de Metrologiewet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 november 2016, nr. W15.16.0377/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 december 2016, nr. WJZ /16191489; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:hercontrole:

aangekondigde, herhaalde controle van meetinstrumenten ter uitvoering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet, waaronder eventueel noodzakelijk laboratoriumonderzoek, nadat bij een eerste controle een overtreding van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet is geconstateerd.

Artikel 2

Voor hercontroles worden kosten ten laste gebracht van degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht.

Artikel 3

De bedragen die Onze Minister ter vergoeding van de kosten van hercontroles in rekening brengt, en voor zover van toepassing de wijze van berekening daarvan, worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 4

Bij de in artikel 3 bedoelde regeling wordt de hoogte van de door te berekenen kosten van de hercontroles vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kosten hercontroles Metrologiewet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 19 december 2016Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de twintigste januari 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  1. Doel en inhoud

   Deze algemene maatregel van bestuur (hierna: het besluit) bevat regels op grond van artikel 29 van de Metrologiewet (hierna: de wet). Artikel 29 van de wet regelt de mogelijkheid om de kosten van bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van het toezicht op de naleving door te berekenen aan degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht. Artikel 29 van de wet is toegevoegd door de wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht (Stb. 2015, 341), hierna aangeduid als wijzigingswet.

   In de memorie van toelichting bij de wet is aangegeven dat in de algemene maatregel van bestuur gespecificeerd zal worden welke kosten voor welke werkzaamheden zullen worden doorberekend. Ook is aangegeven dat gedacht kan worden aan hercontroles en laboratoriumonderzoeken in het kader van het markttoezicht. Het betreft aangekondigde bezoeken en onderzoeken. In de ministeriële regeling zullen de tarieven in euro’s worden vastgesteld. Een hercontrole vindt plaats als bij een reguliere controle geconstateerd wordt dat een instrument of een batch van instrumenten niet aan de eisen voldoet. De door te berekenen kosten zullen gebaseerd zijn op de werkelijke kosten in verband met de hercontrole.

   Evenals bij het genoemde artikel 29 van de wet zijn bij het opstellen van dit besluit de uitgangspunten in acht genomen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT