Besluit pleegzorg BES

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 mei 2020, houdende nadere regels voor de uitvoering van pleegzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit pleegzorg BES)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 maart 2020, kenmerk 1662982-203215-WJZ; Gelet op artikel 18.4.7i van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 april 2020, no. W13.20.0076/III);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 mei 2020, kenmerk 1673684-203215-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:– onze Minister:

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;– pleegkind:

persoon die vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar pleegzorg ontvangt en die 1°. de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet heeft bereikt; 2°. de leeftijd van eenentwintig jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie is bepaald: – dat de voortzetting van pleegzorg noodzakelijk is; – dat na beëindiging van pleegzorg binnen een termijn van een half jaar hervatting van de pleegzorg noodzakelijk is. – pleegouder:

persoon die een pleegkind niet zijnde zijn kind of stiefkind, als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt en daartoe een pleegzorgovereenkomst als bedoeld in artikel 3 heeft gesloten met een pleegzorgaanbieder; – pleegzorg:

vorm van jeugdzorg waarbij een pleegouder een pleegkind als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt; – pleegzorgaanbieder:

aanbieder van jeugdzorg als bedoeld in artikel 18.4.7a van de wet, die pleegzorg biedt;– wet:

Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2
  1. De pleegzorgaanbieder sluit een pleegzorgovereenkomst met een pleegouder indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden: a. de pleegouder heeft ten minste de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken als dat naar het oordeel van de pleegzorgaanbieder wenselijk is in het belang van het pleegkind; b. de pleegouder heeft met goed gevolg een door de pleegzorgaanbieder aangeboden voorbereidings- en selectietraject afgerond; c. de pleegouder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES die niet ouder is dan zes maanden. d. de pleegouder beschikt over een verklaring van geen bezwaar die is afgegeven door de Voogdijraad BES, waaruit blijkt dat er geen bezwarende feiten en omstandigheden zijn voor de plaatsing van een pleegkind. 2. De voorwaarden als bedoeld in de onderdelen c en d van het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing op alle personen van twaalf jaar en ouder die als inwonenden op het adres van de pleegouder staan ingeschreven. Aan deze voorwaarden wordt voldaan voorafgaand aan de plaatsing van een eerste pleegkind, bij de komst van nieuwe inwonenden en indien de pleegouder gedurende twee jaren geen pleegouder is geweest. 3. De pleegzorgaanbieder beoordeelt voorts of het pleegkind in het gezin van de pleegouder kan worden geplaatst, gelet op de leeftijd en de problemen van het pleegkind, de samenstelling van het gezin van de pleegouder en de verwachte duur van de plaatsing. Deze beoordeling vindt plaats voorafgaand aan het sluiten van de pleegzorgovereenkomst en aan de plaatsing van het pleegkind in het gezin van de pleegouder. 4. Indien de betrokkene het pleegkind reeds verzorgt en opvoedt voorafgaand aan het sluiten van een pleegovereenkomst, kan in afwijking van het eerste lid tot en met het derde lid, aan de in die leden bedoelde voorwaarden worden voldaan binnen dertien weken nadat een pleegzorgovereenkomst is gesloten, mits de pleegzorgaanbieder daarbij oordeelt dat de verzorging en opvoeding van het pleegkind door betrokkene niet schadelijk is voor de ontwikkeling van het pleegkind. De betrokkene heeft er recht op dat de pleegzorgaanbieder binnen dertien weken na het sluiten van de pleegzorgovereenkomst vaststelt of aan de in de eerste volzin bedoelde voorwaarden is voldaan. Zodra tijdens die periode blijkt dat niet aan de voorwaarden zal worden voldaan, kan de pleegzorgovereenkomst onverwijld worden beëindigd.

Artikel 3

De pleegzorgovereenkomst bevat in ieder geval afspraken omtrent de wijze waarop de verzorging en opvoeding van het desbetreffende pleegkind door de pleegouder wordt uitgevoerd en de begeleiding die zij daarbij ontvangen van de pleegzorgaanbieder.

Artikel 4
  1. Een pleegzorgaanbieder verstrekt aan een pleegouder een vergoeding voor de verzorging en opvoeding van het in het gezin van de pleegouder geplaatste pleegkind, bestaande uit een basisbedrag, welk bedrag kan worden vermeerderd met een toeslag, of verminderd met een korting. Daarnaast kan een pleegzorgaanbieder een vergoeding van bijzondere kosten aan pleegouders verstrekken. 2. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over: a. de hoogte van het basisbedrag en het maximumbedrag van de toeslagen, welke bedragen voor de onderscheiden leeftijdscategorieën van pleegkinderen en de onderscheiden openbare lichamen kunnen verschillen. b. de omstandigheden waaronder een toeslag of een korting wordt verleend of toegepast; c. de dagen waarover het basisbedrag en de toeslagen worden verleend en de kortingen worden toegepast, en d. de vergoeding van bijzondere kosten die de pleegouder maakt ten behoeve van het pleegkind, waaronder de gevallen waarin bijzondere kosten worden vergoed.

Artikel 5

De pleegzorgaanbieder verstrekt aan de pleegouder in het belang van de verzorging en de opvoeding van het desbetreffende pleegkind, zo mogelijk voorafgaand aan de plaatsing, informatie inzake feiten en omstandigheden die de persoon van het pleegkind of diens verzorging of opvoeding betreffen en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taak van de pleegouder. Deze inlichtingen kunnen mede omvatten persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid.

Artikel 6
  1. Indien een pleegkind dat de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, de pleegzorg wenst te beëindigen, informeert hij zijn pleegouder en de pleegzorgaanbieder daarover. 2. Nadat een pleegkind de pleegzorgaanbieder heeft geïnformeerd als bedoeld in het eerste lid, zegt de pleegzorgaanbieder de pleegzorgovereenkomst die ten behoeve van dat pleegkind is afgesloten schriftelijk op.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit pleegzorg BES.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 14 mei 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

  1. Inleiding

    Pleegzorg is een belangrijke vorm van jeugdzorg voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Een pleeggezin lijkt het meest op een natuurlijke gezinssituatie. Daarom geniet plaatsing in een pleeggezin de voorkeur boven plaatsing in een instelling. Omdat pleegouders kosten maken voor de pleegkinderen die bij hen verblijven krijgen zij een pleegzorgvergoeding. Ook ontvangen pleegouders hulp en ondersteuning voor het goed kunnen verrichten van hun zorgtaak. Mede vanwege het insulaire karakter van Caribisch Nederland (CN) is het van groot belang dat er op elk eiland voldoende en kwalitatief goede pleegzorg is.

    De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de jeugdzorg in CN. Pleegzorg als onderdeel van jeugdzorg wordt in CN namens de minister van VWS uitgevoerd door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN).

    Voor een goed functionerende pleegzorg is van belang dat pleegkinderen en pleegouders weten waar zij aan toe zijn. En voor kwalitatief verantwoorde pleegzorg...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT