Besluit register onderwijsdeelnemers

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 27 september 2019, houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 juli 2019, nr. WJZ/9177124 (6732), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media; Gelet op de artikelen 8, vierde lid, 12, zesde en zevende lid, 15, zesde lid, 16, derde lid, 17, derde lid, 18, vierde lid, 19, derde lid, 20, zevende lid, 21, vierde lid, 22, derde lid, en 24, tweede lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers, de artikelen 42a, eerste lid, 43, eerste lid, en 70, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 40b, eerste lid, 42, eerste lid, 69, tweede lid, en 120, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 27b, eerste lid, en 106, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 46, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 65, eerste lid, en 187, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 augustus 2019, nr. W05.19.0211/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 september 2019, nr. WJZ/16522975 (6732), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media; Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:beroepspraktijkvorming:

het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid, WEB of artikel 7.2.7, eerste lid, WEB BES; eindtoets:

centrale eindtoets of andere eindtoets, bedoeld in artikel 9b WPO of artikel 18b WEC;leerweg:a. aan een school voor voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs: de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, WVO of artikel 18 WVO BES, de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d, WVO of artikel 29 WVO BES, of de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 WVO of artikel 16 WVO BES; b. aan een beroepsopleiding: de beroepsopleidende leerweg of de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, WEB of artikel 7.2.2, tweede lid, WEB BES, of een andere leerweg als bedoeld in artikel 1.4.1, lid 1a, WEB of artikel 1.4.1, negende lid, WEB BES; onderwijsdeelnemer met een niet-Nederlandse culturele achtergrond:

onderwijsdeelnemer aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO of de WEC:a. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep; b. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije; c. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk; d. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder c of d, van de Vreemdelingenwet 2000, of e. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië; opleiding vavo:

opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, WEB of artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, WEB BES; opleidingsvorm:

aanduiding dat een opleiding vavo, beroepsopleiding of opleiding voor hoger onderwijs in voltijd, in deeltijd of, voor zover het een opleiding voor hoger onderwijs betreft, als duale opleiding wordt of is gevolgd; orthopedagogisch-didactisch centrum:

orthopedagogisch-didactisch centrum als bedoeld in artikel 18a, lid 10a, WPO of artikel 17a, lid 10a, WVO; rechtspersoon voor hoger onderwijs:

rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel aa, WHW;samenwerkingsverband:

samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, eerste lid, WPO of artikel 17a, eerste lid, WVO; schooladvies:

schooladvies, bedoeld in artikel 42, tweede lid, WPO of artikel 43, tweede lid, WEC;startkwalificatie:

startkwalificatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, LPW.

HOOFDSTUK 2. HET REGISTER ONDERWIJSDEELNEMERS

Paragraaf 2.1. Basisgegevens

Artikel 2. Reikwijdte

 1. Deze paragraaf is van toepassing op onderwijsdeelnemers die zijn of waren ingeschreven aan een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO, WEC, WVO of WHW, of aan een door het Rijk bekostigde opleiding vavo of beroepsopleiding verzorgd door een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB. 2. Deze paragraaf is van toepassing op onderwijsdeelnemers die zijn of waren ingeschreven aan een niet door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO of de WVO, aan een niet door het Rijk bekostigde opleiding vavo of beroepsopleiding, of aan een opleiding verzorgd door een rechtspersoon voor hoger onderwijs, met uitzondering van: a. artikel 8, vijfde lid, wat betreft een inschrijving aan een niet door het Rijk bekostigde school als bedoeld in artikel 56 WVO; b. artikel 5, derde lid, onderdelen b tot en met e, wat betreft een inschrijving aan een niet door het Rijk bekostigde opleiding vavo aan een instelling als bedoeld in artikel 1.4a.1 WEB; c. de artikelen 5, derde lid, onderdelen b, c en e, en 8, zesde lid, onderdelen b en c, wat betreft een inschrijving aan een niet door het Rijk bekostigde beroepsopleiding aan een instelling als bedoeld in artikel 1.4.1 WEB; en d. de artikelen 5, vierde lid, onderdeel c, en 8, zevende lid, wat betreft een inschrijving aan een rechtspersoon voor hoger onderwijs. 3. Deze paragraaf is van toepassing op onderwijsdeelnemers die zijn of waren ingeschreven aan een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO BES, de WVO BES of de WEB BES, met uitzondering van: a. artikel 8, eerste lid, onderdelen a, c en d, wat betreft een inschrijving aan een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO BES; b. artikel 8, vijfde lid, onderdelen b en c, wat betreft een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO BES; en c. de artikelen 5, derde lid, onderdeel e, en 7, vijfde lid, onderdelen d tot en met f, wat betreft een door het Rijk bekostigde beroepsopleiding aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB BES. 4. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO mede verstaan een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een agrarisch opleidingscentrum, voor zover hij voorbereidend beroepsonderwijs volgt.

  Artikel 3. In het register onderwijsdeelnemers opgenomen basisgegevens

  Het register onderwijsdeelnemers bevat van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling voor zover van toepassing de volgende typen basisgegevens: a. identificerende gegevens; b. inschrijvingsgegevens; c. opleidingsgegevens; d. resultaatgegevens; e. overige basisgegevens.

  Artikel 4. Identificerende gegevens die deel uitmaken van de basisgegevens

 2. De basisgegevens omvatten van elke onderwijsdeelnemer voor zover van toepassing de volgende identificerende gegevens: a. de geslachtsnaam; b. de voornamen; c. het geslacht; d. het adres; e. de postcode; f. de geboortedatum; g. de overlijdensdatum; h. de geboorteplaats; i. het geboorteland; j. het geboorteland van elk van de ouders; k. de nationaliteit, waaronder begrepen gegevens waaruit blijkt of de onderwijsdeelnemer op grond van artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 met een Nederlander wordt gelijkgesteld; l. het verblijf in en het vertrek uit Nederland; of m. het verblijfsrecht van de vreemdeling. 2. Indien de identificerende gegevens niet kunnen worden ontleend aan de basisregistratie personen, dan zijn de identificerende gegevens die behoren tot de basisgegevens de gegevens, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid.

  Artikel 5. Inschrijvingsgegevens

 3. De basisgegevens omvatten van elke onderwijsdeelnemer de volgende inschrijvingsgegevens: a. het registratienummer van de onderwijsinstelling of, indien van toepassing, van het onderdeel daarvan waar de onderwijsdeelnemer onderwijs volgt; b. de datum van inschrijving; c. de datum van uitschrijving of beëindiging van de inschrijving. 2. Van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC omvatten de basisgegevens voorts de volgende inschrijvingsgegevens: a. de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer toelaatbaar is verklaard tot het speciaal dan wel voortgezet speciaal onderwijs; b. indien de onderwijsdeelnemer is toegelaten tot het speciaal onderwijs met toepassing van artikel 40, derde lid, tweede volzin, WEC, de indicatie voor het soort verblijf; c. indien het een inschrijving betreft op een school als bedoeld in de WEC niet zijnde een instelling als bedoeld in de WEC, het registratienummer van het samenwerkingsverband dat de onderwijsdeelnemer toelaatbaar heeft verklaard tot het speciaal dan wel voortgezet speciaal onderwijs en het volgnummer van de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende en twaalfde lid, WEC. 3. Van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een opleiding vavo of een beroepsopleiding omvatten de basisgegevens voor zover van toepassing voorts de volgende inschrijvingsgegevens: a. indien de inschrijving betrekking heeft op een beroepsopleiding: de datum van wijziging van de inschrijving; b. de hoogste vooropleiding; c. de inschrijvingsvorm; d. het samenwerkingscollege, bedoeld in artikel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT