Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Besluit van 25 oktober 2017, houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter voor gerechtsdeurwaarders en notarissen (Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 5 september 2017, nr. 2123973, Gelet op artikel 43b, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 103c, tweede lid, van de Wet op het notarisambt; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 september 2017, nr. W03.17.0283/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2135455; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De tenuitvoerlegging van een beslissing als bedoeld in artikel 43b, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet geschiedt door of vanwege de kamer voor gerechtsdeurwaarders of door of vanwege het gerechtshof Amsterdam. 2. De tenuitvoerlegging van een beslissing als bedoeld in artikel 103c, eerste lid, van de Wet op het notarisambt geschiedt door of vanwege de kamer voor het notariaat die de beslissing heeft genomen of door of vanwege het gerechtshof Amsterdam.

Artikel 2
Artikel 13

van het Besluit op het notarisambt vervalt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 25 oktober 2017Willem-AlexanderDe Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de tiende november 2017 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Hoofdlijnen en achtergrond van de regeling

Dit besluit regelt de tenuitvoerlegging van beslissingen tot het opleggen van een boete of proceskostenveroordeling door de tuchtrechters op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet op het notarisambt (Wna). De met tuchtrechtspraak belaste instantie in eerste aanleg voor gerechtsdeurwaarders1 is de kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. De tuchtrechtspraak over notarissen2 wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de vier kamers voor het notariaat gelegen in de ressorten. Voor beide geldt dat hoger beroep kan worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam.

De tuchtrechters voor gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen de maatregel van de geldboete opleggen. De beslissing tot oplegging van de geldboete moet de termijn bevatten waarbinnen en de wijze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT