Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Besluit van 4 mei 2023 tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie (Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 28 december 2022, nr. WJZ/ 22886674, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid; Gelet op de artikelen 4 en 8 van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 maart 2023, nr. W18.22.00222/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 mei 2023, nr. WJZ/26940684, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid; Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:Gemeenschappelijk standpunt militaire goederen en technologie:

het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PbEU 2008, L 335); militair goed:

militair goed als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012; product voor tweeërlei gebruik:

product voor tweeërlei gebruik waarvan de uitvoer vergunningplichtig is op grond van artikel 3, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2021, L 206); Verordening producten voor tweeërlei gebruik:

Verordening (EU) nr. 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2021, L 206); verwijzingscode:

samenstelling van cijfers en letters die wordt aangehaald in een rij van de tabel:a. in bijlage 1 respectievelijk in bijlage 3, van dit besluit en die identiek is aan een samenstelling van cijfers en letters die: 1°. in bijlage 1 van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik, uniek is gekoppeld aan een daarin gegeven omschrijving van een product voor tweeërlei gebruik; of 2°. in de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt militaire goederen en technologie van toepassing is, uniek is gekoppeld aan een op die lijst gegeven omschrijving van een goed; b. in bijlage 2 van dit besluit met een unieke koppeling aan een omschrijving van een technologie in die tabel; of c. in bijlage 3 van dit besluit en die identiek is aan een verwijzingscode uit de tabel in bijlage 2 van dit besluit.

§ 2. Uitgezonderde en toegevoegde sensitieve technologieën

Artikel 2

Van de producten voor tweeërlei gebruik zijn als sensitieve technologie uitgezonderd de producten voor tweeërlei gebruik waarnaar in de tabel in bijlage 1, van dit besluit wordt verwezen door middel van verwijzingscodes.

Artikel 3

In aanvulling op de producten voor tweeërlei gebruik die niet krachtens artikel 2 als sensitieve technologie zijn uitgezonderd en de militaire goederen, zijn de in de tabel in bijlage 2 omschreven technologieën sensitieve technologieën.

§ 3. Sensitieve technologieën en significante invloed

Artikel 4
  1. Als doelondernemingen in de zin van artikel 4, derde lid, van de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, worden aangewezen ondernemingen die gelet op de aard van hun activiteiten actief zijn op het gebied van een zeer sensitieve technologie. In die ondernemingen wordt significante invloed verkregen of vergroot, in de gevallen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames. 2. Zeer sensitieve technologie als bedoeld in het eerste lid, is iedere technologie waarnaar in de tabel in bijlage 3 door middel van verwijzingscodes is verwezen.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Onze Minister zendt vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 4 mei 2023Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. AdriaansensDe Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de eenendertigste mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Bijlage 1 Verwijzingen met behulp van verwijzingscodes naar producten voor tweeërlei gebruik die op grond van artikel 2 als sensitieve technologie zijn uitgezonderd

Verwijzingscode die identiek is aan een samenstelling van cijfers en letters die in bijlage 1 van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik uniek is gekoppeld aan een in die bijlage gegeven omschrijving van een product voor tweeërlei gebruik

1A002

1A008

1B001

1B101

1C107

1C117

2B109

Bijlage 2 Technologieën die op grond van artikel 3 zijn aangewezen als sensitieve technologie in aanvulling op militaire goederen en op producten voor tweeërlei gebruik, voor zover die producten niet als sensitieve technologie zijn uitgezonderd op grond van artikel 2

Verwijzingscode

Omschrijving van de bijbehorende sensitieve technologie

AST1

Kwantumtechnologie benut het bijzondere gedrag van energie en materie op atomaire en subatomaire schaal, oftewel de allerkleinste «kwantumdeeltjes», om op een radicaal nieuwe manier te kunnen rekenen, communiceren en meten. Kwantumtechnologie stelt computers in staat om zeer veel processen tegelijk uit te voeren, waar «gewone» computers deze processen in serie doen. Kwantumtechnologie betreft zowel «Quantum Computing», «Quantum Communication» en «Quantum Sensing» (ook wel «Quantum Metrology» genoemd).

AST2

Fotonicatechnologie, vaak kortweg fotonica maar ook wel optica of lichttechnologie genoemd, richt zich op het opwekken, transporteren en detecteren van lichtgolven en lichtdeeltjes, ook wel fotonen genoemd. De technologie wordt in zeer veel «hightech» producten toegepast en ook in specifieke militaire producten, bijvoorbeeld nachtkijkers of diverse soorten sensoren voor veiligheidstoepassingen.

AST3

Semiconductortechnologie houdt zich bezig met het ontwikkelen en fabriceren van semiconductors, ook wel halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen, microchips of computerchips genoemd; hier wordt dit verder als halfgeleiders of halfgeleidertechnologie aangeduid. Halfgeleiders zijn materialen die zich qua geleiding tussen isolatoren en werkelijke geleiders in bevinden; de mate van geleiding van een halfgeleider kan gereguleerd worden door de kristalstructuur ervan te voorzien van onzuiverheden. Voor de toepassing van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames gaat het bij halfgeleidertechnologie specifiek om bedrijven met specifieke, eigen kennis op het gebied van chipfabricage, industriële machines voor chipfabricage en ontwerpsoftware voor chips.

AST4

High Assurance-producten zijn software- en/of hardwarematige informatiebeveiligingsproducten, vaak met cryptografische component, die gebruikt worden voor de bescherming van de confidentialiteit, integriteit en/of beschikbaarheid van sensitieve informatie(systemen) die door onderdelen van de Nederlandse overheid worden gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld gerubriceerde diplomatieke, militaire en overige gevoelige gegevens (waaronder staatsgeheimen), vitale processen en steeds meer ook gegevens die sensitief zijn vanuit het perspectief van economische veiligheid. High Assurance is gericht op informatiebescherming volgens de hoogste beveiligingsnormen bedoeld om weerstand te bieden tegen aanvallen van statelijke actoren en andere advanced persistent threats (APT’s).

Bijlage 3 Verwijzingen met behulp van verwijzingscodes naar sensitieve technologieën die op grond van artikel 4, tweede lid, als zeer sensitief zijn aangemerkt

Verwijzingscode die identiek is aan een samenstelling van cijfers en letters die in bijlage 1 van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik uniek is gekoppeld aan een in die bijlage gegeven omschrijving van een product voor tweeërlei gebruik

0B001

0B002

0B003

0B004

0B005

0B006

0B007

0C002

0C003

0C004

0C005

0D001

0E001

1A007

1B226

1B231

1B233

1C001

1C012

1C101

1C233

1C235

1C351

1D103

1E001

1E101

1E102

1E201

3A201

3A228

3A229

3A231

3A232

3E201

5A004

5D002

6A001

6A203

6A225

6A226

6B008

6B108

6D003

7A117

7B001

7B003

7B103

7D101

7E001

7E002

7E101

8A002

8E002

9A004

9A005

9A007

9A008

9A104

9A105

9A106

9A108

9A116

9A119

9B115

9B116

9D101

9E001

9E002

9E101

9E102

Verwijzingscode die identiek is aan een samenstelling van cijfers en letters die in de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt militaire goederen en technologie van toepassing is, uniek is gekoppeld aan een op die lijst gegeven omschrijving van een goed

ML19.d

Verwijzingscode die identiek is aan een samenstelling van cijfers en letters die in de tabel van bijlage 2 van dit besluit uniek is gekoppeld aan een in die tabel gegeven omschrijving van een technologie

AST1

AST2

AST3

AST4

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    1. Inleiding

      Dit besluit vindt zijn grondslag in de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (hierna verder te noemen: Wet vifo). De Wet vifo heeft ten doel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT