Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 8 maart 2019 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000834787, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat; Gelet op de artikelen 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 december 2018, No.W04.18.0364/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 maart 2019, nr. 2019-0000117954, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 2, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ll door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: mm. Rooseveltstraat, gemeente Leiden, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 167. BArtikel 6p, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. Onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot de onderdelen c tot en met g wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende: b. Bloemendaal, Blekersveld, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 168;. 2. Onder verlettering van de onderdelen e (nieuw) tot en met onderdeel g (nieuw) tot de onderdelen g tot en met i worden na onderdeel d twee onderdelen ingevoegd, luidende: e. Gooise Meren, Laren en Hilversum, Crailo, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 169; f. Harderwijk;. CIn artikel 7a, vijfde lid, aanhef, wordt «voor zover deze bestemmingsplannen vóór 1 juli 2018 zijn vastgesteld» vervangen door «voor zover deze bestemmingsplannen worden vastgesteld voor 1 januari 2024 en het ontwerp van deze plannen ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet». DArtikel 7c wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het zeventiende lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ddddd door een puntkomma, zestien onderdelen toegevoegd, luidende: eeeee. Sloterdijk II, III en IV (Sloterdijk West), gemeente Amsterdam, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 170; fffff. Blekersveld, gemeente Bloemendaal, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 168; ggggg. GreenTech Park Brabant, gemeente Boxtel, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 171; hhhhh. Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg, gemeente Doesburg, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 172; iiiii. Proeftuin VAB Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 173; jjjjj. Crailo, gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 169; kkkkk. Buitengebied Landerd, gemeente Landerd, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 174; lllll. Rooseveltstraat, gemeente Leiden, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 167; mmmmm. Boezembocht-Veilingterrein, gemeente Rotterdam, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 175; nnnnn. Gebiedsontwikkeling Feyenoord City, gemeente Rotterdam, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 176; ooooo. Laar – Nieuw Laar Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 177; ppppp. Sciencepark Ekkersrijt, gemeente Son en Breugel, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 178; qqqqq. Bedrijventerrein De Run, gemeente Veldhoven, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 179; rrrrr. Polstraat, gemeente Woudrichem, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 180; sssss. Engewormer, gemeente Wormerland, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 181; ttttt. Strand van Zandvoort, gemeente Zandvoort, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 182. 2. Het achttiende lid komt te luiden: 18. Van de in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte kan tot 1 januari 2024 gebruik worden gemaakt mits het ontwerp van deze plannen ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. EArtikel 7g wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het vierde lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel u door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: v. Harderwijk; w. Schouwen-Duiveland. 2. Het vijfde lid komt te luiden: 5. Van de in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan tot 1 januari 2024 gebruik worden gemaakt mits het ontwerp van deze plannen ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. FEr worden zestien bijlagen toegevoegd zoals opgenomen in de bijlage:a. bijlage 167 (Rooseveltstraat, Leiden); b. bijlage 168 (Blekersveld, Bloemendaal); c. bijlage 169 (Crailo, Gooise Meren, Laren en Hilversum); d. bijlage 170 (Sloterdijk II, III en IV (Sloterdijk West), Amsterdam); e. bijlage 171 (GreenTech Park Brabant, Boxtel); f. bijlage 172 (Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg, Doesburg); g. bijlage 173 (Proeftuin VAB Elsendorp, Gemert-Bakel); h. bijlage 174 (Buitengebied Landerd, Landerd); i. bijlage 175 (Boezembocht-Veilingterrein, Rotterdam); j. bijlage 176 (Gebiedsontwikkeling Feyenoord City, Rotterdam); k. bijlage 177 (Laar – Nieuw Laar Berlicum, Sint-Michielsgestel); l. bijlage 178 (Sciencepark Ekkersrijt, Son en Breugel); m. bijlage 179 (Bedrijventerrein De Run, Veldhoven); n. bijlage 180 (Polstraat, Woudrichem); o. bijlage 181 (Engewormer, Wormerland); p. bijlage 182 (Strand van Zandvoort, Zandvoort.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 8 maart 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage 167 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Leiden, Rooseveltstraat

Bijlage 168 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Bloemendaal, Blekersveld

Bijlage 169 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Gooise Meren, Laren en Hilversum, Crailo

Bijlage 170 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Amsterdam, Sloterdijk II, III en IV (Sloterdijk West)

Bijlage 171 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Boxtel, GreenTech Park Brabant

Bijlage 172 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Doesburg, Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

Bijlage 173 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Gemert-Bakel, Proeftuin VAB Elsendorp

Bijlage 174 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Landerd, Buitengebied Landerd

Bijlage 175 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Rotterdam, Boezembocht-Veilingterrein

Bijlage 176 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Rotterdam, Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Bijlage 177 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Sint-Michielsgestel, Laar – Nieuw Laar Berlicum

Bijlage 178 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Son en Breugel, Sciencepark Ekkersrijt

Bijlage 179 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Veldhoven, Bedrijventerrein De Run

Bijlage 180 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Woudrichem, Polstraat

Bijlage 181 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Wormerland, Engewormer

Bijlage 182 bij Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet

Kaart Zandvoort, Strand van Zandvoort

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  Dit besluit bevat de zogenoemde achttiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: Bu Chw).

  Met artikel I wordt het Bu Chw gewijzigd en aangevuld.

  In onderdeel A wordt een nieuw ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) aangewezen. Het gaat om het gebied Rooseveltstraat in de gemeente Leiden. Het gebied Rooseveltstraat in de gemeente Leiden wordt in onderdeel D daarnaast toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte omdat op voorhand duidelijk is dat beide instrumenten noodzakelijk zijn om de in het gebied gewenste ontwikkelingen te realiseren.

  In onderdeel B worden drie gebieden toegevoegd aan het in de zeventiende tranche van het Bu Chw (Stb. 2019, 53) opgenomen experiment om in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte een lagere energieprestatiecoëfficiënt (hierna: EPC) vast te leggen dan voorgeschreven wordt in het Bouwbesluit 2012 (artikel 6p). Het gaat om de gemeente Bloemendaal voor een specifiek gebied, de gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum voor een gebied dat ligt op het gezamenlijk grondgebied van deze gemeenten en het hele grondgebied van de gemeente Harderwijk.

  In onderdeel D worden zestien gebieden toegevoegd aan het experiment met het vaststellen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (artikel 7c). Met dit experiment wordt vooruitgelopen op het omgevingsplan uit de Omgevingswet (Stb. 2016, 156). Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Bloemendaal, Boxtel, Doesburg, Gemert-Bakel, Gooise Meren, Laren en Hilversum, Landerd, Leiden, Rotterdam, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel, Veldhoven, Woudrichem, Wormerland en Zandvoort.

  In onderdeel E worden twee gebieden toegevoegd aan het experiment met het vaststellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het hele grondgebied van de gemeente (artikel 7g). Het gaat om de gemeenten Harderwijk en Schouwen-Duiveland.

  Voor alle reeds bestaande experimenten met het vaststellen van een flexibel bestemmingsplan (artikel 7a), het vaststellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (artikel 7c) en het vaststellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het hele grondgebied van de gemeente (artikel 7g) en voor de toevoeging in deze tranche aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT