Besluit van 1 november 2019, houdende aanpassing van het besluit van 15 mei 1990, houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen (Stb. 1990, 388) en het besluit van 4 maart 2013, nr. 13.000385 tot regeling van de positie van de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Stcrt. 2013, 8486) in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 1 november 2019, houdende aanpassing van het besluit van 15 mei 1990, houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen (Stb. 1990, 388) en het besluit van 4 maart 2013, nr. 13.000385 tot regeling van de positie van de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Stcrt. 2013, 8486) in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019, nr. 2019-0000558970; Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet en artikel 11, derde lid, van de Wet Nationale ombudsman; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I BESLUIT VAN 15 MEI 1990, HOUDENDE REGELS MET BETREKKING TOT AANSTELLING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE TOT HET BUREAU VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN BEHORENDE PERSONEN (STB. 1990, 388)

Artikel 1 van het besluit van 15 mei 1990, houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman (Stb. 1990, 388) behorende personen, komt te luiden:

Artikel 1

Artikel 11, tweede lid, van de Wet Nationale ombudsman is niet van toepassing op:a. het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien het loon dan wel het aan de functie verbonden maximumsalaris van de schaal die voor de functie geldt, lager is dan het maximum van salarisschaal 15, zoals is opgenomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn; en b. het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

ARTIKEL II BESLUIT VAN 4 MAART 2013, NR. 13.000385 TOT REGELING VAN DE POSITIE VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE NEDERLANDSE REGERING VAN ARUBA, CURAÇAO EN SINT MAARTEN (STCRT. 2013, 8486)

In artikel 2 van het besluit van 4 maart 2013, nr. 13.000385 tot regeling van de positie van de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Stcrt. 2013, 8486) wordt de tweede zin vervangen door twee zinnen, luidende:

Bij koninklijk besluit wordt besloten tot het aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst met de vertegenwoordiger. Tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt bij koninklijk besluit besloten, tenzij Onze Minister de arbeidsovereenkomst opzegt op grond van artikel 677 van Boek 7 van het Burgerlijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT