Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering van bijlagen III en IV)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 1 september 2020 tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering van bijlagen III en IV)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10 juli 2020, nr. IENW/BSK-2020/121394, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel 3.1, eerste en tweede lid, van de Waterwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 2020, nr. W17.20.0251/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 26 augustus 2020, nr. IenW/BSK-2020/162861, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Waterbesluit wordt als volgt gewijzigd:AIn bijlage III. Waterkeringen in beheer bij het Rijk (Bijlage bij artikel 3.2 van het Waterbesluit), onderdeel 1. Primaire waterkeringen, vervallen de volgende onderdelen: – Gemaal Zedemüden; – sluis Engelen;. BBijlage IV. Gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (Bijlage bij artikel 6.16 van het Waterbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 1. De kaarten met onderstaande nummers en namen worden vervangen door de hieronder genoemde kaarten met gelijke nummers en namen, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage:

Kaart

Kaartnummer

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

000 Overzichtskaart

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

002 Maas 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

009 Maas 9

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

010 Maas 10

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

011 Maas 11

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

020 Maas 20

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

023 Maas 23

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

036 Brabantse Biesbosch 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

045 Haringvliet 4

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

047 Bovenrijn

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

051 Waal 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

060 Nieuwe Merwede

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

062 Noord

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

063 Oude Maas 1

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

069 Nederrijn 3

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

077 Lek 6

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

078 Nieuwe Maas 1

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

099 IJssel 15

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

100 IJssel 16

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

101 Zwarte Water 1

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

102 Zwarte Water 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

103 Zwarte Water 3

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

104 Zwarte Meer 12. De kaarten met de hieronder genoemde nummers en namen, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden in numerieke volgorde toegevoegd:

Kaart

Kaartnummer

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

034 Bergsche Maas 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

038 Dordtsche Biesbosch 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

041 Hollands Diep 3

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

057 Waal 8

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

067 Nederrijn 1

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

068 Nederrijn 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

076 Lek 5

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

086 IJssel 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

105 Zwarte Meer 2

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

106 Zwarte Meer 3

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

107 Ketelmeer

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

108 Hollandsche IJssel 1

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

109 Hollandsche IJssel 23. De kaarten met de hieronder genoemde nummers en namen vervallen:

Kaart

Kaartnummer

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

035 Bergsche Maas

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

085 IJssel 1

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

093 IJssel 9

Kaarten bijlage IV bij het Waterbesluit

098 IJssel 14

ARTIKEL II

Indien een werk of handeling op het tijdstip, direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, niet strijdig was met daarvoor bij of krachtens de Waterwet geldende regels of voorschriften en daarvoor als gevolg van een wijziging krachtens dit besluit een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft die vergunningplicht buiten toepassing, totdat er een wijziging van dat werk of die handeling plaatsvindt waarvoor een watervergunning vereist is.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 1 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vierde september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage behorend bij artikel I, onderdeel B, onderdelen 1 en 2, van het Besluit tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV)

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

De voorliggende wijziging van het Waterbesluit wijzigt de bijlagen III en IV bij het Waterbesluit.

Bijlage III van het Waterbesluit betreft waterkeringen in beheer bij het Rijk (bijlage bij artikel 3.2 van het Waterbesluit). Op grond van artikel 3.1, eerste en tweede lid, van de Waterwet worden de watersystemen in beheer bij het Rijk aangewezen. Watersysteem is in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet gedefinieerd als een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Op grond van artikel 3.2 van het Waterbesluit wordt het beheer van de primaire en andere waterkeringen die zijn genoemd in bijlage III van het Waterbesluit opgedragen aan het Rijk. In bijlage III, onderdeel 1, zijn twee onderdelen geschrapt, omdat de daarin genoemde primaire waterkeringen niet langer onder het beheer van het Rijk vallen. Dit betreft het gemaal Zedemuden (in het Waterbesluit aangeduid als gemaal Zedemüden) en de sluis Engelen.

Bijlage IV van het Waterbesluit betreft gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit (met het opschrift...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT