Besluit van 10 april 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 10 april 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 april 2019, 2019-0000163773, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Gelet op artikel 3 van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 april 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesentwintigste april 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is aangegeven dat nog contact met sectoren opgenomen wordt voordat de inwerkingtredingsdatum werd bepaald. Daarnaast is aangegeven dat de instellingen de ruimte moeten hebben om hieraan invulling te geven waarbij erop is gewezen dat hiervoor in ieder geval minimaal zes maanden nodig zouden zijn. De afgelopen periode is contact geweest met de bij de implementatie van de wet betrokken ministeries en met verschillende sectoren via de gebruikelijke koepels, vertegenwoordigers en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT