Besluit van 10 februari 2023, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Besluit van 10 februari 2023, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 23 november 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4325079 Gelet op artikelen 2a, derde lid, en 16, derde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 januari 2023, nr. W16.22.00175/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 31 januari 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4453904; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 6, eerste lid, onderdeel g, wordt «de nationaliteit» vervangen door «de nationaliteit of nationaliteiten». BIn artikel 34 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. De centrale autoriteit stelt de centrale autoriteit die op grond van het eerste lid gegevens heeft ontvangen onverwijld in kennis van wijziging of schrapping in de justitiële documentatie van de doorgezonden gegevens. CArtikel 35 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot het derde tot en met zevende lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Justitiële gegevens worden desgevraagd doorgezonden aan de centrale autoriteit van een andere lidstaat ten behoeve van een verzoek van de betrokkene om hem betreffende gegevens uit de justitiële documentatie. 2. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot zevende en achtste lid wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende: 6. In afwijking van het vijfde lid wordt een verzoek, bedoeld in het tweede tot en met het vierde lid, in ieder geval beantwoord binnen twintig werkdagen na de dag waarop het verzoek is ontvangen respectievelijk de dag waarop de aanvullende informatie is verkregen. 3. In het vijfde, zevende en achtste lid wordt «het eerste, tweede of derde lid» telkens vervangen door «het eerste tot en met het vierde lid».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 23 november 2022 tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Stb. 2022, 490) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 februari 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding

Dit besluit strekt tot implementatie van de Ecris-richtlijn.1 Ecris is een acroniem en staat voor het Europees strafregisterinformatiesysteem (in het Engels: European Criminal Record Information System). Ter implementatie van de Ecris-richtlijn voorziet dit besluit in een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna: Bjsg). Ten behoeve van de implementatie van de Ecris-richtlijn is separaat de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna: Wjsg) gewijzigd.2

Dit besluit strekt tot zuivere implementatie van de Ecris-richtlijn. Hierbij zijn geen andere bepalingen opgenomen dan noodzakelijk voor de implementatie.

Hoofdlijnen van het besluit

Ecris, het Europees strafregisterinformatiesysteem, bestaat uit een elektronisch systeem voor de wederzijdse doorgifte van justitiële gegevens tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie. De centrale autoriteit in Nederland is de Justitiële informatiedienst. Ecris is ingesteld bij het Ecris-kaderbesluit.3 Het Ecris-kaderbesluit is in 2012 omgezet in het Bjsg.4

De Ecris-richtlijn strekt tot enkele wijzigingen van het Ecris-kaderbesluit. De voornaamste wijzigingen betreffen de verplichting voor lidstaten om de nationaliteit of nationaliteiten van de veroordeelde te registreren in de justitiële documentatie en de verplichting om een uittreksel uit de justitiële documentatie, opgevraagd door een onderdaan van een derde land, aan te vullen met justitiële gegevens uit andere lidstaten. De overige wijzigingen zien op een aanpassing van de procedure voor de doorgifte van justitiële gegevens en op technische wijzigingen.

De Ecris-richtlijn houdt verband met de instelling van Ecris-TCN. Ecris-TCN staat voor het Europees strafregisterinformatiesysteem-derdelanders. Ecris-TCN is ingesteld bij de Ecris-TCN-verordening.5 De implementatie van de Ecris-TCN-verordening noopt niet tot wijziging van het Bjsg en komt derhalve in deze nota van toelichting niet aan de orde. Voor een toelichting op de Ecris-TCN-verordening wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem.6

Het Ecris-kaderbesluit, zoals gewijzigd door de Ecris-richtlijn, geeft lidstaten de beleidsruimte om via Ecris ook vingerafdrukken en gezichtsopnamen van de veroordeelden door te geven.7 De Nederlandse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT