Besluit van 10 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en artikel I, onderdeel X, van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Besluit van 10 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en artikel I, onderdeel X, van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 4750202; Gelet op artikel III van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en artikel XVII van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Stb. 2020, 507); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen treedt in werking met ingang van 1 september 2023. 2. Onderdeel X van artikel I van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Stb. 2020, 507) treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 juli 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de twaalfde juli 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De in dit besluit genoemde Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen treedt in werking op 1 september 2023. Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijn omdat sprake is van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT