Besluit van 10 juli 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (Stb. 2023, 143)

Besluit van 10 juli 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (Stb. 2023, 143)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 3 juli 2023, kenmerk 3628170-1050437-WJZ; Gelet op artikel II van de Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (Stb. 2023, 143); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (Stb. 2023, 143), treedt in werking met ingang van 15 augustus 2023.

Onze Minister voor Langdurige Zorg en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 juli 2023Willem-AlexanderDe...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT