Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen

Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2022, nr. 2022-0000674163; Gelet op de artikelen 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, 16.1, tweede lid, en 18.22, eerste lid, van de Omgevingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2023, nr. W04.22.00213/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 5 juli 2023, nr. 2023-0000368291; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:ATabel 3.83 komt te luiden:Tabel 3.83

gebruiksfunctie

leden van toepassing

maatregelen ter verduurzaming van

het energiegebruik

gegevens en bescheiden

maatregelen ter verduurzaming van het

energiegebruik

overgangsrecht maatregelen ter

verduurzaming van het

energiegebruik

uitvoering van aanbevelingen bij het

energielabel

afbakening maatwerkvoorschriften

maatregelen ter verduurzaming van

het energiegebruik

labelverplichting kantoorgebouw

uitzondering labelplicht

kantoorgebouw

artikel

3.84

3.84a

3.84b

3.85

3.86

3.87

3.87a

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

*

*

*

1

2

3

4

5

6

*

1

Woonfunctie

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

*

*

*

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

*

*

*

1

2

3

4

5

6

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

*

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

*

*

*

–BArtikel 3.84 komt te luiden:

Artikel 3.84

(maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik).

  1. Aan een gebruiksfunctie worden alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar getroffen. 2. Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden verstaan: a. energiebesparende maatregelen; b. maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie op of aan de gebruiksfunctie tot ten hoogste het jaarlijks energiegebruik van de energiedrager van de gebruiksfunctie; en c. maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide. 3. Het eerste lid is niet van toepassing als: a. het energiegebruik van de gebruiksfunctie in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m3 aardgasequivalenten; b. artikel 6.28, aanhef en onder e, f, of h, van dit besluit van toepassing is; of c. voor de gebruiksfunctie alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie die wordt opgewekt op of aan de gebruiksfunctie, of deze hernieuwbare energie met overeenkomstige toepassing van NTA 8800 is toe te rekenen aan de gebruiksfunctie. 4. Het energiegebruik van de gebruiksfunctie, bedoeld in het derde lid, onder a, en het energiegebruik van de energiedrager van de gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede lid, onder b, omvatten het totale energiegebruik van de milieubelastende activiteit waarop de regels over verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, van toepassing zijn. 5. Aan het eerste lid is in ieder geval voldaan als voor de gebruiksfunctie alle van toepassing zijnde bij ministeriële regeling vastgestelde maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen. 6. Op het berekenen van de terugverdientijd, de emissie van kooldioxide en de aardgasequivalenten zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing. 7. Onder de in het eerste lid bedoelde maatregelen worden niet verstaan maatregelen voor het gebruik van rie-biomassa, bedoeld in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor de productie van elektriciteit en laagwaardige warmte tot en met 100 °C. 8. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder hernieuwbare energie verstaan energie uit hernieuwbare bronnen als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn hernieuwbare energie. CArtikel 3.84a wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift wordt «energiebesparende maatregelen» vervangen door «maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik». 2. In het eerste lid, aanhef, wordt «1 juli 2023» vervangen door «1 december 2023». 3. Het eerste lid, aanhef en onder b, komt te luiden: b. de naam en het nummer van inschrijving in het handelsregister van degene die de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, verricht, als diegene is ingeschreven bij het handelsregister;. 4. In het eerste lid komen de onderdelen c tot en met g te luiden: c. de contactgegevens van degene die de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, verricht; d. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in artikel 3.84, vijfde lid, die zijn getroffen; e. een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in artikel 3.84, vijfde lid, die niet van toepassing zijn omdat een of meer van de in de ministeriële regeling aangegeven randvoorwaarden niet van toepassing zijn; f. als niet alle van toepassing zijnde maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik als bedoeld in artikel 3.84, vijfde lid, zijn getroffen: een overzicht van de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar die zijn getroffen; en g. het energiegebruik van de gebruiksfunctie, bedoeld in artikel 3.84, derde lid, uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit en kubieke meters aardgasequivalent en gemeten over enig kalenderjaar. 5. Het tweede lid komt te luiden: 2. De gegevens en bescheiden worden verstrekt met gebruikmaking van een elektronische voorziening en een formulier die door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar worden gesteld. 6. Het derde en vierde lid vervallen. DArtikel 3.84b komt te luiden:

Artikel 3.84

b (overgangsrecht maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik).

Als voor de inwerkingtreding van dit besluit gegevens en bescheiden zijn verstrekt of hadden moeten worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.15, tweede, negende of tiende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, blijft artikel 2.15 van dat besluit, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor zover gericht op de verplichtingen als bedoeld in artikel 2.15, tweede, negende of tiende lid, en de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn gesteld, tot 1 december 2027 van toepassing. EArtikel 3.86 komt te luiden:

Artikel 3.86

(afbakening maatwerkvoorschriften maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik).

Een maatwerkvoorschrift over artikel 3.84 kan alleen inhouden het toestaan van een gefaseerde uitvoering van de in artikel 3.84, eerste lid, bedoelde maatregelen. FAan artikel 3.87 wordt een lid toegevoegd, luidende:6. Op het berekenen van de terugverdientijd, bedoeld in het vijfde lid, zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing. GArtikel 6.28, onder d, komt te luiden:d. een industriefunctie;.

ARTIKEL II

Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 13.12, eerste lid, aanhef en onder d, onder 2°, wordt «categorie 1 tot en met 6» vervangen door «categorie 1 tot en met 6 en 8». BAan bijlage VI wordt een categorie toegevoegd, luidende:

Categorie 8

Het in stand houden van bouwwerken voor zover daarover regels zijn gesteld in artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 juli 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    Dit besluit wijzigt het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen (alle bestaande gebouwen die niet voor bewoning gebruikt worden) en enkele andere wijzigingen. Verduurzaming van het energiegebruik is een belangrijk middel om de CO2-reductiedoelen van het kabinet en de energiebesparingsdoelen van de Europese Unie te behalen. Bovendien is in het Klimaatakkoord toegezegd de bestaande energiebesparingsplicht te actualiseren om deze beter aan te laten sluiten op de klimaatambitie van het kabinet.1 De actualisatie van de energiebesparingsplicht heeft tot doel om een impuls te geven aan bedrijven en instellingen om door het treffen van meer maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik de emissie van kooldioxide (ook koolstofdioxide of CO2) te reduceren.2 Daarnaast dient deze actualisatie ertoe om een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven en instellingen op het gebied van verduurzaming en om de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van regels op het gebied van verduurzaming van het energiegebruik te verbeteren.

    Deze actualisatie bevat verschillende wijzigingen. Ten eerste wordt de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen verbreed naar een verplichting tot het treffen van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik. Daarmee worden naast energiebesparende maatregelen ook maatregelen voor het produceren van hernieuwbare energie op de eigen locatie en de overstap op een andere energiedrager met minder uitstoot van kooldioxide verplicht wanneer deze een terugverdientijd van ten hoogste 5...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT