Besluit van 10 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 15d en 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 10 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 15d en 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van voor Medische Zorg van 8 juni 2020, kenmerk 1679916-204602-WJZ;Gelet op Artikel IX van de Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Stb. 2016, 373); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 15d en 15e van artikel II, onderdeel B van de Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Stb. 2016, 373) treden in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

Uitgegeven de negentiende juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is op 1 juli 2017 gedeeltelijk in werking getreden (Stb. 2017, 279). De bepalingen van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (de Wabvpz, voorheen de Wet gebruik bsn in de zorg).

In de nadere memorie van antwoord (Kamerstukken I, 33 509, nr. J) bij het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, is voor de inwerkingtreding van een aantal nieuwe bepalingen een groeimodel vastgelegd om zorgaanbieders drie jaar de tijd te geven zich op de inwerkingtreding voor te bereiden. Op basis van dit groeimodel treden per 1 juli 2020 de artikelen 15d en 15e van de Wabvpz in werking. In de derde voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van december 2019 is de aanstaande inwerkingtreding van deze artikelen nogmaals aangekondigd en nader toegelicht (Kamerstukken II, 2019–2020, 27 529, nr. 209).

Artikel 15

d regelt het recht op kosteloze elektronische inzage en afschrift van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT