Besluit van 10 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VII van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456)

Besluit van 10 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VII van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 maart 2023, kenmerk 3533872-1044196-WJZ; Gelet op artikel VIII, eerste lid, van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel VII

van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 maart 2023Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de zestiende maart 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel VII van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen. Dit besluit is op 21 november 2022 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2022, 456).

Artikel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT