Besluit van 11 mei 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel A, van de Wet van 14 december 2006, houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil») (Stb. 2006, 681)

Besluit van 11 mei 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel A, van de Wet van 14 december 2006, houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil») (Stb. 2006, 681)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 9 mei 2023, nr. 2023-0000099507;Gelet op artikel XIII, tweede lid, van de Wet van 14 december 2006 houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «paarse krokodil»); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel V

onderdeel A, van de Wet van 14 december 2006, houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil») (Stb. 2006, 681) treedt in werking met ingang van 1 juni 2023.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 11 mei 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, M.L.A. van Rij

Uitgegeven de negentiende mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Alle geruime tijd bestaat de wens om betaling van motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens mogelijk te maken via automatische incasso. De Wet van 14 december 2006, houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil») (Stb. 2006, 681) voorziet hiertoe in een wijziging van artikel 15, derde lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. De bewuste wijziging van artikel 15, derde lid, zou initieel op 1 januari 2008 in werking treden. De noodzaak van een nieuw automatiseringssysteem noopte evenwel tot uitstel. De Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT