Besluit van 12 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

Besluit van 12 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 februari 2021, nr. 21030234 WJZ; Gelet op artikel III van het besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg (Stb. 2021, 2) treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit inwerkingtredingsbesluit wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel E, dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT