Besluit van 12 oktober 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Besluit van 12 oktober 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 oktober 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2135464; Gelet op artikel 7.2 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt in werking met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT