Besluit van 13 december 2019, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Besluit van 13 december 2019, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 augustus 2019, nr. 2019- 0000440622, CZW; Gelet op de artikelen 2 en 120 van de Woningwet, 2.4 van de Crisis- en herstelwet en 4.3, eerste lid, en 5.1 van de Omgevingswet en op artikel 9 van de richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (PbEU L153/13); De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 oktober 2019, nr. W04.19.0282/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2019, nr. 2019-0000645918, CZW; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 5.1, eerste lid, komt te luiden:1. Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal. BTabel 5.1 komt te luiden:Tabel 5.1A

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarde

bijna energieneutraal

bijna energieneutraal

artikel

5.2

5.2

lid

1

2

3

4

5

6

1

Energiebehoefte

Primair fossiel energiegebruik

Aandeel hernieuwbare energie

[kWh/m2.jr]

[kWh/m2.jr]

[%]

(1) geldt als Als/Ag ≤ 1,83

(2) geldt als Als/Ag > 1,83 en ≤ 3,0

(3) geldt als Als/Ag > 3,0

(4) geldt als Als/Ag ≤ 1,5

(5) geldt als Als/Ag > 1,5 en ≤ 3,0

(6) geldt als Als/Ag ≤ 1,8

(7) geldt als Als/Ag > 1,8

1

Woonfunctie

a

woongebouw

1

3

4

5

6

(1) 65

50

40

(2) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

b

woonwagen

1

4

6

100 + 30 x (Als/Ag – 2,0)

60

50

c

drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats

1

4

6

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

50

50

d

drijvend bouwwerk bestaande ligplaats

1

4

6

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

70

50

e

andere woonfunctie

1

4

5

6

(4) 55

30

50

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

2

Bijeenkomstfunctie

a

voor kinderopvang

1

2

6

(6) 160

70

40

(7) 160 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

6

(6) 90

60

30

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

3

Celfunctie

1

2

6

(6) 160

120

30

(7) 160 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

2

6

350

130

30

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

6

(6) 90

50

40

(7) 90 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

1

2

6

(6) 90

40

30

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

7

Logiesfunctie

a

in een logiesgebouw

1

2

6

(6) 100

130

40

(7) 100 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

b

andere logiesfunctie

1

2

5

6

(4) 55

40

50

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

8

Onderwijsfunctie

1

2

6

(6) 190

70

40

(7) 190 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

9

Sportfunctie

1

2

6

(6) 40

90

30

(7) 40 + 15 x (Als/Ag – 1,8)

10

Winkelfunctie

1

2

6

(6) 70

60

30

(7) 70 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

–Tabel 5.1B

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarde

thermische isolatie

luchtvolumestroom

onverwarmde gebruiksfunctie

verbouw

tijdelijk bouwwerk

thermische isolatie

artikel

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.3

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

*

1

2

3

4

5

*

1 en 8

3

5 en 6

[m2.K/W]

1

Woonfunctie

a

woonwagen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

3

4

5

*

2,6

2,6

2,6

b

andere woonfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

3

4

5

*

4,7

6,3

3,7

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

*

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

3

Celfunctie

a

in een cellengebouw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

b

andere celfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

*

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

7

Logiesfunctie

a

in een logiesgebouw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

b

andere logiesfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

*

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

9

Sportfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

*

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

*

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

*

1

2

4

5

*

4,7

6,3

3,7

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

–CArtikel 5.2 komt te luiden:

Artikel 5.2

Bijna energieneutraal.

  1. Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, de in tabel 5.1 aangegeven maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. 2. In afwijking van het eerste lid heeft een gebouw of een gedeelte daarvan, dat op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties niet van dezelfde soort, waarvoor op grond van het eerste lid een eis geldt, bepaald volgens NTA 8800 naar gebruiksoppervlak gewogen maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. Bij het bepalen van die waarden wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 5.1 aangegeven waarden. 3. In afwijking van het eerste lid hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet mogelijk is daaraan te voldoen. 4. Bij toepassing van dit artikel gelden voor een nevenfunctie van de woonfunctie de eisen aan de woonfunctie. 5. Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 180 kJ/m2K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in tabel 5.1 aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr. 6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over het in dit artikel bepaalde. DArtikel 5.3 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste tot en met tiende lid wordt «NEN 1068» vervangen door «NTA 8800». 2. In het tweede lid wordt «3,5 m2•K/W» vervangen door «3,7 m2•K/W». 3. In het zevende lid wordt «3,5 m2•K/W» vervangen door «3,7 m2•K/W» en wordt «2,5 m2•K/W» vervangen door «2,6 m2•K/W». 4. Onder vernummering van het elfde tot twaalfde lid wordt na het tiende lid een lid ingevoegd, luidende: 11. Het eerste, derde, vijfde, zesde, en het achtste tot en met tiende lid, zijn van overeenkomstige toepassing op scheidingsconstructies van een functiegebied. EArtikel 5.5 komt te luiden:

Artikel 5.5

Gebruiksfunctie met een lage energievraag.

Op een gebruiksfunctie die niet is bestemd om te worden verwarmd of gekoeld ten behoeve van personen zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing. FArtikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «eerste tot en met zevende lid» vervangen door «eerste tot en met tiende lid» en wordt «1,3 m2•K/W» vervangen door «1,4 m2•K/W». 2. In het tweede lid wordt «NEN 1068» vervangen door «NTA 8800» en wordt «2,5 m2.K/W voor een vloer, 1,3 m2.K/W voor een gevel en 2,0 m2.K/W voor een dak» vervangen door «2,6 m2.K/W voor een vloer, 1,4 m2.K/W voor een gevel en 2,1 m2.K/W voor een dak». 3. In het derde lid wordt «5.3, eerste tot en met zevende lid» vervangen door «5.3, eerste tot en met tiende lid».

ARTIKEL II

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 6b wordt «1 januari 2021» vervangen door «1 juli 2020».BArtikel 6p wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt «uiterlijk 31 december 2019» vervangen door «uiterlijk 30 juni 2020». 2. In het derde lid wordt «tot 1 januari 2020» vervangen door «tot 1 juli 2020». 3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. In aanvulling op artikel 8 van de Woningwet kunnen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 voor te bouwen gebruiksfuncties waarvoor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is, in de bouwverordening voorschriften worden opgenomen die voorzien in lagere maximumwaarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en een hogere minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie dan bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

ARTIKEL III

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 4.148, eerste lid, komt te luiden:1. Een bouwwerk is bijna energieneutraal. BTabel 4.148 komt te luiden: Tabel 4.148A

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

bijna energieneutraal

bijna energieneutraal

artikel

4.149

4.149

lid

1

2

3

4

5

1

Energiebehoefte

Primair fossiel

Aandeel hernieuwbare

energiegebruik

energie

[kWh/m2.jr]

[kWh/m2.jr]

[%]

(1) geldt als Als/Ag ≤ 1,83

(2) geldt als Als/Ag > 1,83 en ≤ 3,0

(3) geldt als Als/Ag > 3,0

(4) geldt als Als/Ag ≤ 1,5

(5) geldt als Als/Ag > 1,5 en ≤ 3,0

(6) geldt als Als/Ag ≤ 1,8

(7) geldt als Als/Ag > 1,8

1

Woonfunctie

a

woongebouw

1

3

4

5

(1) 65

50

40

(2) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

b

woonwagen

1

4

100 + 30 x (Als/Ag – 2,0)

60

50

c

drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats

1

4

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

50

50

d

drijvend bouwwerk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT