Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen

Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan van dry needling bij dieren door dierenfysiotherapeuten, van het Besluit houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het houden van insecten, en van het Besluit dierlijke producten in verband met enkele technische verbeteringen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juli 2021, nr. WJZ/21164895; Gelet op de artikelen 2.3, tweede lid, 3.1, eerste lid, en 4.1, derde lid, onderdeel b, van de Wet dieren; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2021 nr. W11.21.0179/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2021, nr. WJZ/21197444; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1.1 van het Besluit diergeneeskundigen wordt aan de begripsomschrijving van «dierfysiotherapie» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. dry needling, waaronder wordt verstaan het inbrengen van naalden, niet zijnde holle naalden, in het spierweefsel van dieren;.

ARTIKEL II

Het Besluit dierlijke producten wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:1. De definitie van verordening (EG) nr. 2075/2005 vervalt. 2. In de opsomming wordt in de alfabetische volgorde een begripsbepaling ingevoegd, luidende: verordening (EU) nr. 1375/2015:

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1375 van de Commissie van 10 augustus 2015 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de officiële controles op Trichinella in vlees (PbEU 2015, L 212);. BArtikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «artikel 2, derde lid, derde alinea, van verordening (EG) nr. 2075/2005» vervangen door «artikel 2, tweede lid, tweede alinea, van verordening (EU) nr. 1375/2015». 2. In het tweede lid wordt «bijlage I, hoofdstuk I, onderdeel 1, onderdeel 2, onder c, tweede alinea en onderdeel 3, onder I en II, en bijlage III, aanhef en onderdelen a, d en f, van verordening (EG) nr. 2075/2005» vervangen door «bijlage I, hoofdstuk I, onderdeel 1, onderdeel 2, onder c, tweede alinea, onderdeel 3, onder I en II, en bijlage III, aanhef en onderdelen a, d, en f, van verordening (EU) nr. 1375/2015».

ARTIKEL III

Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Artikel 1.6, vierde lid, is tevens van toepassing op insecten. BIn artikel 1.23, derde lid, wordt «artikel 5.8, eerste lid, onderdelen a en c» vervangen door «artikel 5.8, aanhef en onderdelen a en c». CIn artikel 2.76l, vierde lid, wordt «aan de hand van een middel» vervangen door «aan de hand van een door Onze Minister beschikbaar gesteld middel». DArtikel 2.76m, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel e wordt «artikel 2.81, eerste lid» vervangen door «artikel 2.76n, eerste lid». 2. In onderdeel f worden «artikel 2.81, eerste lid», «artikel 2.81, tweede lid» en «artikel 2.81, derde lid» vervangen door «artikel 2.76n, tweede lid», «artikel 2.76n, derde lid» respectievelijk «artikel 2.76n, vierde lid». EIn artikel 6.2, eerste lid, wordt «artikel 2.78» vervangen door «artikel 2.76j».FIn Bijlage II komt de opsomming «Van de klasse Insecta (Insecten)» als volgt te luiden:

Van de Insecta (Insecten):

Blaberus craniifer (Doodskopkakkerlak)

Blaptica dubia (Argentijnse boskakkerlak)

Periplaneta americana (Amerikaanse kakkerlak)

Acheta domesticus (Huiskrekel)

Gryllus bimaculatus (Tweevlek krekel)

Locusta migratoria (Treksprinkhaan)

Schistocerca gregaria (Woestijn sprinkhaan)

Carausius morosus (Indische wandelende tak)

Medauroidea extradentata (Annam-wandelende tak)

Pachnoda marginata peregrina (Gouden tor)

Pachnoda aemula (Gouden tor)

Pachnoda marginata (Gouden tor)

Alphitobius diaperinus (Buffalokever)

Zophobas morio (Reuzenmeeltor)

Sitophilus granarius (Graanklander)

Sitophilus oryzae (Rijstklander)

Drosophila hydei (Fruitvlieg)

Drosophila melanogaster (Fruitvlieg)

Musca domestica (Krulvleugelvlieg, Huisvlieg)

Galleria mellonella (Grote wasmot)

Achroia grisella (Kleine wasmot)

Sitotroga cerealella (Graanmot)

Plodia interpunctella (Zadenmot, Indische meelmot)

Pyralis farinalis (Meelmot)

Apis mellifera (Honingbij)

Tenebrio molitor (Meeltor)

Lucilia sericata (Groene vleesvlieg)

Calliphora vomitoria (Blauwe bromvlieg, Roodbaard-bromvlieg)

Protophormia terraenovae (Blauwe keizervlieg)

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 december 2021Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de twintigste december 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen deel

    1. Inleiding

      Dit wijzigingsbesluit strekt tot wijziging van verschillende algemene...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT