Besluit van 13 november 2019, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 13 november 2019, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1Â januari 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 oktober 2019, nr. 2019-0000510372, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Gelet op artikel 7, eerste en derde lid, van de Paspoortwet;De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 30 oktober 2019 No. W04.19.0306/I/K); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 november 2019, nr. 2019-0000587884, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit paspoortgelden wordt als volgt gewijzigd: In de in de kolommen A tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepaling wordt de in kolom F opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom G opgenomen tekst.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

artikel

lid

onderdeel

onder

huidige tekst

nieuwe tekst

 1. 6

  1

  a

  1

  €

  40,00

  €

  41,04Â Â Â Â Â

  USD

  45,39

  USD

  45,84Â Â Â Â Â

  ANG

  81,00

  ANG

  82,00Â Â Â Â Â

  AWG

  81,00

  AWG

  82,00

 2. 6

  1

  a

  2

  €

  22,60

  €

  23,19Â Â Â Â Â

  USD

  25,64

  USD

  25,90Â Â Â Â Â

  ANG

  46,00

  ANG

  46,00Â Â Â Â Â

  AWG

  46,00

  AWG

  46,00

 3. 6

  1

  €

  22,60

  €

  23,19Â Â Â Â Â

  USD

  25,64

  USD

  25,90Â Â Â Â Â

  ANG

  46,00

  ANG

  46,00Â Â Â Â Â

  AWG

  46,00

  AWG

  46,00

 4. 6

  1

  c

  1

  €

  32,59

  €

  33,44

 5. 6

  1

  c

  2

  €

  5,71

  €

  5,86

 6. 6

  1

  €

  48,60

  €

  49,86

 7. 6

  2

  a

  1

  €

  71,37

  €

  73,23Â Â Â Â Â

  USD

  117,35

  USD

  120,24

 8. 6

  2

  a

  2

  €

  53,97

  €

  55,37Â Â Â Â Â

  USD

  97,58

  USD

  100,28

 9. 6

  2

  €

  53,97

  €

  55,37Â Â Â Â Â

  USD

  97,58

  USD

  100,28

 10. 6

  2

  c

  1

  €

  56,83

  €

  58,31

 11. 6

  2

  c

  2

  €

  29,95

  €

  30,73

 12. 6

  2

  €

  48,60

  €

  49,86

 13. 6

  2

  €

  15,33

  €

  15,73

  USD

  17,06

  USD

  17,64

 14. 6

  3

  a

  1

  €

  107,60

  €

  110,40

 15. 6

  3

  a

  2

  €

  90,18

  €

  92,55

 16. 6

  3

  €

  90,18

  €

  92,55

 17. 6

  3

  c

  1

  €

  96,11

  €

  98,61

 18. 6

  3

  c

  2

  €

  69,22

  €

  71,03

 19. 6

  3

  d

  €

  25,55

  €

  26,21

 20. 12

  1

  a

  1

  €

  81,75

  €

  83,88Â Â Â Â Â

  ANG

  165,00

  ANG

  168,00Â Â Â Â Â

  AWG

  165,00

  AWG

  168,00

 21. 12

  1

  a

  2

  €

  64,35

  €

  66,02Â Â Â Â Â

  ANG

  129,00

  ANG

  132,00Â Â Â Â Â

  AWG

  129,00

  AWG

  132,00

 22. 12

  1

  €

  64,35

  €

  66,02Â Â Â Â Â

  ANG

  129,00

  ANG

  132,00Â Â Â Â Â

  AWG

  129,00

  AWG

  132,00

 23. 12

  1

  €

  48,55

  €

  49,81Â Â Â Â Â

  USD

  54,37

  USD

  55,64Â Â Â Â Â

  ANG

  97,00

  ANG

  100,00Â Â Â Â Â

  AWG

  97,00

  AWG

  100,00

 24. 12

  2

  a

  1

  €

  136,16

  €

  139,70

 25. 12

  2

  a

  2

  €

  118,76

  €

  121,85

 26. 12

  2

  €

  118,76

  €

  121,85

 27. 12

  2

  c

  1

  €

  123,00

  €

  126,20

 28. 12

  2

  c

  2

  €

  96,12

  €

  98,60

 29. 12

  2

  €

  48,55

  €

  49,80

 30. 12

  2

  €

  10,00

  €

  10,25

  ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1Â januari 2020.

  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 november 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

  Uitgegeven de achtentwintigste november 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

  NOTA VAN TOELICHTING

 31. Algemeen

  De onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden betreft een aanpassing van de op basis van artikel 7 van de Paspoortwet vast te stellen tarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten. Het gaat daarbij om: a. de in artikel 7, eerste lid, onder a, van die wet bedoelde kosten die een gemeente, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dan wel de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan het Rijk zijn verschuldigd voor de productie van het document (artikel 6, eerste lid, van het Besluit paspoortgelden); b. de in artikel 7, eerste lid, onder b, van die wet genoemde rechten die een aanvrager aan het Rijk moet voldoen als de aanvraag voor het document wordt gedaan bij een andere dan de onder a genoemde instantie (bijvoorbeeld Koninklijke marechaussee of buitenlandse post) (artikel 12, eerste en tweede lid, van het Besluit paspoortgelden); en c. de maximumtarieven die een gemeente of openbaar lichaam ingevolge artikel 7, derde lid, van de Paspoortwet ten hoogste aan een aanvrager van een document in rekening mag brengen (artikel 6, tweede en derde lid, van het Besluit paspoortgelden).

  De op grond van dit besluit vastgestelde bedragen gelden met ingang van 1Â januari 2020.

 32. Toelichting op tariefswijzigingen

  Op grond van dit besluit worden de in het Besluit paspoortgelden opgenomen tarieven gewijzigd. De tarieven worden geïndexeerd op grond van een inflatiecorrectie. Hiernaast worden de tarieven in andere valuta dan de Euro (tevens) gewijzigd in verband met de gehanteerde administratiekoersen, gecombineerd met een afrondingsmaatregel voor de tarieven in ANG en AWG. In deze toelichting wordt hier nader op ingegaan.

  1. Opbouw tarieven

   Het bedrag van de (maximum) tarieven die bij een aanvrager in rekening mogen worden gebracht op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, Paspoortwet bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de aan het Rijk verschuldigde kosten voor de productie van reisdocumenten. Deze kosten staan in het Besluit paspoortgelden weergegeven in artikel 6, eerste lid. De aan het Rijk verschuldigde kosten zijn samengesteld uit de kosten die gemaakt worden voor de productie, personalisatie en distributie van de reisdocumenten, de apparaatskosten van het onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat met de zorg voor de reisdocumentenketen is belast, en een jaarlijkse opslag om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Dit laatste onderdeel van de tarieven is in 2014 ingevoerd en betreft een opslag ten behoeve van de egalisatierekening die gevuld wordt om vanaf 2019 een deel van de kosten die het Rijk ten behoeve van de reisdocumenten maakt te dekken. Deze egalisatierekening maakt het mogelijk om gedurende tien jaar een stabiel prijsniveau te hanteren. Zonder deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT