Besluit van 13 oktober 2020 tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Besluit van 13 oktober 2020 tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 2 juli 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2960196; Gelet op de artikelen 475, vierde lid, 476a, derde lid, en 476b, eerste lid, 718 en 720 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2020, nr. W16.20.0221/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 8 oktober 2020, nr. 3044548; directie Wetgeving en Juridische Zaken. Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Verklaring derdenbeslag wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel e, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een langs elektronische weg ingediend ingevuld formulier als bedoeld onder a, indien in dat formulier het elektronisch adres van de deurwaarder is opgegeven; of. 2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens «of advocaat». BNa artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

a.

De kosten die op grond van een overeenkomst met de geëxecuteerde door de derde-beslagene kunnen worden gerekend voor het afgeven van de verklaring en de afwikkeling van het beslag, bedoeld in artikel 476a, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bedragen maximaal € 80. CDe bijlage komt te luiden:

Het modelformulier verklaring bij derdenbeslag

Uitleg bij het modelformulier

Dit formulier is het zogeheten verklaringsformulier bij derdenbeslag. Het is door de deurwaarder aan u toegezonden of gelaten in opdracht van een schuldeiser (zie voor de contactgegevens van de schuldeiser de eerste pagina van het formulier onder «B»), omdat de schuldeiser denkt dat u iets verschuldigd bent aan de schuldenaar (zie voor de contactgegevens van de schuldenaar de eerste pagina van het formulier onder «C»). De schuldeiser heeft geen vordering op u. U bent geen partij bij het conflict tussen de schuldeiser en de schuldenaar.

U bent verplicht om het formulier in te vullen, zodat de deurwaarder kan achterhalen of u inderdaad iets verschuldigd bent aan de schuldenaar. Met het leggen van dit zogeheten «derdenbeslag» kan de schuldeiser ervoor zorgen dat hij het verschuldigde kan innen bij u in plaats van bij de schuldenaar. U wordt de «derde-beslagene» genoemd. U kunt bijvoorbeeld geld of een zaak (zoals een auto) van de schuldenaar in uw bezit hebben. Of u bent geld of zaken verschuldigd aan de schuldenaar. Of de schuldenaar heeft nu of in de toekomst iets van u te vorderen op grond van een nu bestaande overeenkomst of andere verplichting (bijvoorbeeld op basis van een huurovereenkomst). Nadat de deurwaarder het formulier van u heeft ontvangen, kan hij u op grond van dit beslag vragen aan hem af te geven wat u verschuldigd bent aan de schuldenaar. Tot die tijd zult u het verschuldigde onder u moeten houden en mag u dit niet aan de schuldenaar of aan een ander geven. Als de deurwaarder u vraagt om het verschuldigde aan hem af te geven, zult u hieraan moeten meewerken. Daarover krijgt u nog bericht van de deurwaarder.

Invullen en opsturen

Het verklaringsformulier bestaat uit verschillende onderdelen. Een onderdeel (1) voor beslag op loon of een uitkering, (2) voor bankbeslag, (3) voor huurbeslag en (4) voor de overige soorten derdenbeslag (bijvoorbeeld een beslag op een zaak die een ander bij u heeft gestald of een beslag op een zaak die u van een ander heeft geleend). U moet alleen die onderdelen invullen die op uw situatie van toepassing zijn.

U moet het formulier naar waarheid invullen en ondertekenen. Het ingevulde formulier moet worden afgegeven of teruggestuurd aan de in het formulier genoemde deurwaarder (voor dit adres, zie op de volgende pagina onder «Dit formulier is toegezonden of gelaten aan u»). Dit kunt u doen (1) door overhandiging van uw verklaring (2) dan wel door toezending daarvan bij gewone of aangetekende brief, (3) per telefax of (4) elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) in het geval in het formulier het elektronisch adres (bijvoorbeeld het e-mailadres) van de deurwaarder is opgenomen.

U mag het ingevulde formulier niet eerder dan na twee weken na de datum van het beslag afgeven of terugsturen. 1. Als de schuldenaar u binnen de twee weken vraagt te wachten met het versturen van het ingevulde formulier, moet u het formulier na vier weken na de datum van het beslag afgeven of terugsturen. Dit betekent dat als deze vier weken voorbij zijn u het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de deurwaarder af moet geven of terug moet sturen. 2. Heeft de schuldenaar u niet gevraagd te wachten, dan moet u het ingevulde formulier na twee weken na de datum van het beslag afgeven of terugsturen. In dat geval moet u als deze twee weken voorbij zijn het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de deurwaarder afgeven of terug sturen.

Bent u te laat met het versturen van het formulier, dan loopt u het risico dat de schuldeiser de rechter vraagt om u te veroordelen tot het betalen van het hele bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

U geeft uw verklaring af door middel van het aan u toegestuurde formulier. In het formulier zijn eerst de contactgegevens van de deurwaarder, de schuldeiser, de schuldenaar en van uzelf als derde-beslagene opgenomen. Dit deel is al ingevuld door de deurwaarder. De rest van het formulier moet u invullen. U moet het formulier aan het slot ondertekenen. De deurwaarder zal u schriftelijk of elektronisch een ontvangstbevestiging van uw verklaringsformulier toesturen zodra hij het ingevulde formulier van u heeft ontvangen.

ARTIKEL II

Het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2, eerste lid, onderdeel x, wordt na «een informatieverzoek» ingevoegd «als bedoeld in artikel 475aa van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of». BAan artikel 11 wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en de punt aan het slot van onderdeel b door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende: c. het exploot waarmee de geëxecuteerde op grond van artikel 431a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in kennis wordt gesteld dat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel op een ander is overgegaan.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 oktober 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de dertigste oktober 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

 1. Aanleiding

  Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht (hierna: het wetsvoorstel1) is dat beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie zo effectief en efficiënt mogelijk plaats dienen te vinden.2 Het wetsvoorstel kondigt onder meer een aanpassing aan van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (hierna: Btag) om zo het afwikkelen van het derdenbeslag te vereenvoudigen (zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel3). Dit besluit geeft hier uitvoering aan.

 2. Wijziging Besluit Verklaring derdenbeslag

  2.1 Inleiding

  Bij derdenbeslag wordt er beslag gelegd op iets dat de schuldenaar4 toekomt en de derde-beslagene onder zich heeft. Zo kan gedacht worden aan een beslag onder de werkgever op het loon dat de werkgever aan de werknemer moet betalen of een beslag onder de huurder op de huur die de huurder aan de verhuurder moet betalen. Ook kan het gaan om een beslag onder de bank op een tegoed dat de schuldenaar op zijn bankrekening heeft staan (een bankbeslag). Een ander voorbeeld van derdenbeslag is een beslag op roerende zaken (zoals een auto) die de schuldenaar heeft gestald bij een derde.

  De derde-beslagene staat buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Desondanks is de derde-beslagene verplicht om de instructies van de deurwaarder op te volgen en de betaling die hij anders aan de schuldenaar zou doen aan de deurwaarder te verrichten of om de zaken van de schuldenaar die hij onder zich heeft, onder zich te houden dan wel aan de deurwaarder af te geven. De derde-beslagene onder wie ten laste van de schuldenaar beslag is gelegd, moet op grond van artikel 476a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) verklaren welke vorderingen en zaken door het beslag zijn getroffen. De derde-beslagene is verplicht om de verklaring zo volledig mogelijk en naar waarheid te doen, te ondertekenen en af te geven of terug te sturen na verloop van twee weken. Als de schuldenaar binnen die twee weken schriftelijk vraagt te wachten met het afgeven of versturen, moet de derde-beslagene de verklaring afgeven of terugsturen na verloop van vier weken (vgl. artikel 476a, eerste lid, Rv).

  2.2 Verzending verklaringsformulier

  De verklaring moet op grond van het huidige recht worden afgegeven of teruggestuurd aan de deurwaarder of de advocaat van de schuldeiser. Het is thans niet mogelijk om een derdenverklaring elektronisch af te geven, omdat artikel 2, eerste lid, van het Besluit Verklaring derdenbeslag niet specifiek regelt dat de verklaring ook elektronisch kan worden gedaan. Het elektronisch afgeven van een verklaring is efficiënter voor de derde. Elektronisch derdenbeslag leggen is al...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT