Besluit van 13 oktober 2020, houdende het binnen het Wapen der Cavalerie van de Koninklijke Landmacht samenvoegen van het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Besluit van 13 oktober 2020, houdende het binnen het Wapen der Cavalerie van de Koninklijke Landmacht samenvoegen van het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 oktober 2020, nr. BS2020019453, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. Het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje worden met ingang van 20 november 2020 samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. 2. Het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia neemt de tradities van de in het eerste lid genoemde regimenten over en zet deze voort. 3. Tot aan de uitreiking van de eigen standaard voert dit regiment de standaard van het Regiment Huzaren Van Sytzama met daaraan gehecht: a. een cravate met de benaming van de nieuwe eenheid; b. een cravate met de benaming en de standaardopschriften van het Regiment Huzaren Prins Alexander; en c. een cravate met de benaming en de standaardopschriften van het Regiment Huzaren Prins van Oranje.

Artikel 2

Het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia ressorteert onder het Wapen der Cavalerie van de Koninklijke Landmacht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 november 2020.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis. ’s-Gravenhage, 13 oktober 2020Willem-AlexanderDe Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in het samenvoegen van het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

Het opheffen van de laatste tankbataljons in 2011 heeft tot gevolg gehad dat de hierboven genoemde regimenten die aan die tankbataljons verbonden waren, geen nieuwe aanwas van leden meer hebben en daardoor jaarlijks...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT