Besluit van 14 februari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 januari 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2023, 24)

Besluit van 14 februari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 januari 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2023, 24)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2023, kenmerk 3511333-1043209-WJZ; Gelet op artikel II van het Besluit van 24 januari 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2023, 24) Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 24 januari 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2023, 24) treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT