Besluit van 14 juli 2020 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een technische wijziging van de premievaststelling voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering als gevolg de wijziging van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 8 van de Wet financiering sociale verzekeringen in het Belastingplan 2020

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 juli 2020 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een technische wijziging van de premievaststelling voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering als gevolg de wijziging van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 8 van de Wet financiering sociale verzekeringen in het Belastingplan 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2020, nr. 2020-000036408; Gelet op de artikelen 71, eerste lid, en 80 van de Wet financiering sociale verzekeringen;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 april 2020, No. W12.20.0071/III);Gezien het nader rapport van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2020, nr. 2020-0000093313; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv wordt «het als tweede vermelde bedrag» vervangen door «het als eerste vermelde bedrag».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 14 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de zeventiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met het belastingplan 20201 wordt met ingang van 1 januari 2020 het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting geïntroduceerd. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting is een technische verwijzing in het Besluit Wfsv inzake de vaststelling van de premie voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering (AOW) en de vrijwillige nabestaandenverzekering (Anw) niet correct meer. Met de onderhavige technische aanpassing van het Besluit Wfsv wordt dit gecorrigeerd.

De wijziging ziet op artikel 3.3, eerste en tweede lid, van het Besluit Wfsv, waarin de formule voor de vaststelling van de premie voor respectievelijk de vrijwillige AOW- en Anw-verzekering wordt gegeven. Daarbij wordt uitgegaan van het hoogste premie-inkomen in de zin van artikel 8 van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT