Besluit van 14 juli 2020 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met maandelijkse girale loonbetaling Europese blauwe kaart houders en verduidelijking voor vervanging bij incidentele arbeid en tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met het versoepelen van de vrijstelling van de meldplicht voor gedetacheerde zakenreizigers

Besluit van 14 juli 2020 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met maandelijkse girale loonbetaling Europese blauwe kaart houders en verduidelijking voor vervanging bij incidentele arbeid en tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met het versoepelen van de vrijstelling van de meldplicht voor gedetacheerde zakenreizigers

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2020, nr. 2020-0000076640; Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder c, van de Wet arbeid vreemdelingen en 8, zevende lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2020, No.W12.20.0176/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2020, nr. 2020-0000093316, Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITVOERING WET ARBEID VREEMDELINGEN.

Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:4. Indien een vreemdeling wordt vervangen door een andere vreemdeling die op dezelfde plaats hetzelfde of vergelijkbaar werk uitvoert, is de duur van de incidentele arbeid, bedoeld in het tweede lid, de totale duur van de perioden van arbeid van de afzonderlijke vreemdelingen gezamenlijk. BAan artikel 1i wordt een lid toegevoegd, luidende:4. Het loon, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt door de werkgever over een periode van ten hoogste een maand, bijgeschreven op een bankrekening, bestemd voor girale betaling, op naam van de vreemdeling.

ARTIKEL II

WIJZIGING VAN HET BESLUIT ARBEIDSVOORWAARDEN GEDETACHEERDE WERKNEMERS IN DE EUROPESE UNIE.

In artikel 10, eerste lid, onderdeel l, van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie vervalt «aaneengesloten».

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 14 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de twintigste juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot aanpassing van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (hierna: BuWav) in verband met de voorwaarden voor vrijstelling bij incidentele arbeid, in het geval dit vervangende arbeid betreft en het verduidelijken van de maximale periode voor loonbetaling bij de vergunning Europese blauwe kaart. Tevens strekt dit besluit tot aanpassing van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: BagwEU) ten aanzien van de termijn voor de uitzondering van de meldingsplicht voor zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen.

Incidentele, vervangende arbeid

In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van het BuWav is limitatief opgenomen welke vormen van incidentele arbeid zijn uitgezonderd van de verplichting om in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning dan wel gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Deze werkzaamheden dienen zelf een incidenteel karakter te hebben. Voor de duur van het incidentele arbeid wordt aangesloten bij artikel 1, tweede lid. De uitzondering voor incidentele arbeid als bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing op structurele arbeid dat achtereenvolgend door verschillende vreemdelingen wordt verricht. Deze uitleg volgt reeds uit de nota van toelichting (Stb. 2004, 183). Met de toevoeging van artikel 1, vierde lid wordt dit expliciet vastgelegd.

Maximale periode voor loonbetaling bij de vergunning Europese blauwe kaart

Voor kennismigranten is in artikel 1d, vijfde lid, van het BuWav opgenomen dat het loon maandelijks en giraal moet worden uitbetaald. Deze bepaling voorkomt dat de werkgever bij een bezoek van de Inspectie SZW...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT