Besluit van 14 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Besluit van 14 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2023, kenmerk 3603963-1048646-WJZ; Gelet op artikel IX van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Amsterdam, 14 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de negentiende juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt het tijdstip van inwerkingtreding van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (hierna: wet). Het enig artikel bepaalt dat de wet in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel IX

van de wet bepaalt dat het tijdstip van inwerkingtreding van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT