Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie in het geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele andere wijzigingen

Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie in het geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 december 2016, nr. WJZ / 16188771; Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2017 nr. W.15.16.0414/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 10 maart 2017, nr. WJZ / 17032408; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit stimulering duurzame energieproductie wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het eind van onderdeel r een onderdeel toegevoegd, luidende: s. samenwerkingsverband:

een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten minste twee niet in een groep verbonden deelnemers, dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, niet zijnde een vennootschap. B In de artikelen 15, tweede lid, en 23, tweede lid, wordt onder vervanging van de komma na «worden gecorrigeerd» door een punt, «bij ministeriële regeling» vervangen door: Bij ministeriële regeling. C Artikel 31, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel b wordt geletterd: c. 2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: b. de waarde van de garanties van oorsprong;. D Artikel 39, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt «artikel 29» telkens vervangen door: artikel 37. 2. Onderdeel b wordt geletterd: c. 3. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: b. de waarde van garanties van oorsprong;. E Aan de artikelen 48, tweede lid, en 55, tweede lid, wordt toegevoegd: Indien de elektriciteitsprijs gedurende een bepaalde periode negatief is, kan het aantal kWh dat jaarlijks voor subsidie in aanmerking komt worden gecorrigeerd. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld in welke gevallen en over de wijze waarop deze correctie plaatsvindt. F Artikel 56 komt te luiden:

Artikel 56
  1. Een aanvraag om subsidieverlening wordt ingediend met gebruikmaking van een middel, dat door Onze Minister beschikbaar wordt gesteld. 2. Bij ministeriële regeling kunnen een of meer categorieën productie-installaties worden aangewezen waarvoor een gebundelde aanvraag kan worden ingediend. 3. Bij ministeriële regeling kan voor een categorie productie-installaties worden bepaald dat per openstellingsperiode of per kalenderjaar per adres waarop een productie-installatie is of wordt geplaatst maximaal één aanvraag kan worden ingediend. 4. Een aanvraag tot subsidieverlening bevat gegevens over: a. de subsidie-aanvrager, waaronder naam, adres en rekeningnummer; b. voor zover de subsidie-aanvrager een samenwerkingsverband is, een overzicht van de deelnemers aan het samenwerkingsverband; c. de categorie productie-installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd; d. de locatie waar de productie-installatie wordt geplaatst; e. de hoeveelheid op te wekken en in te voeden kWh van iedere productie-installatie per kalenderjaar gedurende de periode waarover subsidie wordt verstrekt; f. het tijdschema betreffende de ingebruikname van de productie-installatie. 5. Bij ministeriële regeling kan voor categorieën productie-installaties worden bepaald dat aan het vierde lid, onderdeel d, niet behoeft te zijn voldaan, in welk geval bij die regeling aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan de documenten die krachtens het vierde lid bij een subsidieaanvraag moeten worden gevoegd. 6. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een haalbaarheidsstudie of de vergunningen die vereist zijn voor de realisatie van de productie-installatie bij een aanvraag worden gevoegd. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorie productie-installatie, op te wekken vermogen of aan te vragen subsidiebedrag en kunnen eisen worden gesteld waaraan de haalbaarheidsstudie moet voldoen. 7. Bij ministeriële regeling kunnen indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag andere gegevens die een aanvraag bevat of andere bescheiden die bij een aanvraag moeten worden gevoegd, worden vastgesteld. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorie productie-installatie, op te wekken vermogen of aan te vragen subsidiebedrag. G Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid vervallen «in drie decimalen omgerekend naar euro» in de eerste volzin en «in drie decimalen» in de tweede volzin. 2. In het vierde lid, onderdeel b, vervalt: in drie decimalen. H Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel c wordt «het plan, bedoeld in artikel 56, lid 2, onderdeel d» vervangen door: de realisatie van de productie-installatie; b. In onderdeel d wordt «één of meer vergunningen als bedoeld in artikel 56, tweede lid, onderdeel c» vervangen door: indien van toepassing één of meer vergunningen als bedoeld in artikel 56, vierde lid. 2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de afwijzingsgronden, bedoeld in het eerste lid. 4. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat Onze Minister in ieder geval afwijzend beslist op een aanvraag waarbij het tenderbedrag dusdanig hoog is dat de toekenning ervan bij de rangschikking op tenderbedrag leidt tot een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT