Besluit van 14 mei 2020, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over geiten en enkele technische aanpassingen

Besluit van 14 mei 2020, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren vanwege de introductie van een grondslag om aanvullende regels te stellen over de registratie van gegevens over geiten en enkele technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 december 2019, nr. WJZ / 19299588.; Gelet op artikel 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Algemene verordening gegevensbescherming; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 januari 2020, nr. No.W11.19.0410/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 mei 2020, nr. WJZ / 20033543; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

AArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het vierde tot het vijfde lid, wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 4. Onze Minister kan ten behoeve van de algehele gezondheidstoestand of het welzijn van geiten regels stellen over de registratie van het geslacht, de geboortedatum en doodgeboortes of vroegtijdige sterfte van geiten. 2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «het eerste tot en met het derde lid» vervangen door «het eerste tot en met het vierde lid». BIn artikel 5, derde gedachtestreep, komt te luiden:persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, betrokkene onderscheidenlijk verwerker:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.CIn artikel 10, vierde lid, onderdeel f, wordt «hoofdstuk 5 en 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «hoofdstuk 3 en de artikelen 33 en 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 40 tot en met 42 en 47 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming». DArtikel 12 wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke» en «bewerker» vervangen door «verwerker». 2. In het eerste lid wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke». 3. In het tweede lid wordt «bewerker» vervangen door «verwerker». EIn artikel 13, opschrift, eerste en tweede lid, wordt «Wet bescherming persoonsgegevens» vervangen door «Algemene verordening gegevensbescherming».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT