Besluit van 15 december 2020 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Besluit van 15 december 2020 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 oktober 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3069312; Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 2, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 november 2020, nr. W16.20.0384/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3095235; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

1

2

3

4

5

6

7

8

Afdeling A. Verkeer te land

Categorie-indeling B:

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

5 – Voetgangers;

6 – Overige weggebruikers;

7 – Gezagvoerders/schippers;

8 – Een ieder.

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.

Nummers K 006 – K 172:

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

K

025

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

50

50

50

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

K

030

a

– een motorrijtuig

150

150

100

150

K

030

b

– de aanhangwagen

150

150

100

150

K

035

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

250

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

150

150

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

150

150

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

400

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

50

50

35

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

100

100

70

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

100

100

70

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

70

K

065

cc

als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat

111a lid 3 onder b en c WVW 1994

150

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

300

K

090

b

– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

300

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

100

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

100

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

300

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

300

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

100

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing, vergunning, of vrijstelling verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

150

150

100

60

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

50

50

50

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

100

100

100

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

50

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1 sub c WVW 1994

70

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

100

60

K

150

h

– de begeleiderspas

160 lid 1 sub f WVW 1994

70

K

150

aa

als begeleider niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs

160 lid 8 WVW 1994

70

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub a WVW 1994

250

250

170

100

250

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub b WVW 1994

250

250

170

100

250

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub c WVW 1994

250

250

170

100

250

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

1

2

3

4

Nummers S 005, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Categorie-indeling C: (maximumsnelheid)

1 – Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

2 – Vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

3 – Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Hoofdstuk 2 Verkeersregels
 1. Maximumsnelheid

 1. Algemeen

  als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

  19 RVV 1990

  S

  005

  a

  – bij snelheden tot en met 80 km/h

  300

  300

  210

  Snelheidsoverschrijdingen

  Noot

  1. * = Recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie.

  2. Indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

 2. Binnen de bebouwde kom

  overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

  20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

  VA

  004

  – met 4 km/h

  29

  48

  29

  29

  VA

  005

  – met 5 km/h

  35

  57

  35

  35

  VA

  006

  – met 6 km/h

  43

  66

  43

  43

  VA

  007

  – met 7 km/h

  50

  77

  50

  50

  VA

  008

  – met 8 km/h

  57

  88

  57

  57

  VA

  009

  – met 9 km/h

  65

  100

  65

  65

  VA

  010

  – met 10 km/h

  74

  110

  74

  74

  VA

  011

  – met 11 km/h

  100

  139

  100

  100

  VA

  012

  – met 12 km/h

  108

  150

  108

  108

  VA

  013

  – met 13 km/h

  120

  164

  120

  120

  VA

  014

  – met 14 km/h

  129

  177

  129

  129

  VA

  015

  – met 15 km/h

  139

  191

  139

  139

  VA

  016

  – met 16 km/h

  149

  204

  149

  149

  VA

  017

  – met 17 km/h

  160

  219

  160

  160

  VA

  018

  – met 18 km/h

  173

  233

  173

  173

  VA

  019

  – met 19 km/h

  184

  249

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT