Besluit van 15 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513)

Besluit van 15 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 maart 2017, nr. WJZ/17030330; Gelet op artikel IV van het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 8 december 2016, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 513) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 15 maart 2017 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT