Besluit van 15 november 2017 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, met betrekking tot de opleidingseisen voor vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van luchtvaartstations en de medische eisen voor enkele recreatieve vliegtuigtypen, en van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het vervallen van de D-erkenning

Besluit van 15 november 2017 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, met betrekking tot de opleidingseisen voor vluchtinformatieverstrekkers en bedieners van luchtvaartstations en de medische eisen voor enkele recreatieve vliegtuigtypen, en van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het vervallen van de D-erkenning

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met onze Minister van Defensie, van 21 september 2017, nr. IenM/BSK-2017/208999, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op Bijlage II, artikel ATCO.AR.A10, onderdeel a, onder negen, van verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie (PB L 63) en de artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde en zesde lid, 2.3, tweede en zesde lid, 2.4, derde lid, en 6.55, derde lid, van de Wet luchtvaart; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 2017, nr. W14.17.0316/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 november 2017, nr. IenM/BSK-2017/260434, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de alfabetische rangordening van begripsbepalingen worden ingevoegd: a. ASO:

bewijs van bevoegdheid voor het bedienen van een luchtvaartstation (Aeronautical Station Operator); b. FISO:

bewijs van bevoegdheid voor het verstrekken van vluchtinformatie en alarmering (Flight Information Service Officer); c. OPC:

Communicatie ten behoeve van het uitwisselen van berichten tussen het grondstation van de luchtvaartmaatschappij en haar luchtvaartuigen, of tussen grondstation en luchtvaartuigen waarvoor het station de uitvoerende organisatie is (Operational Control Communication); d. verordening (EU) nr. 2015/340:

verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie (PB L 63); e. verordening (EU) nr. 923/2012:

uitvoeringsverordening (EU) 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PB L 281). 2. Het onderdeel luchthaveninformatie wordt als volgt gewijzigd: a. in het onderdeel 1°, wordt « de Regeling seinen» vervangen door: verordening (EU) nr. 923/2012; b. in het onderdeel 5° vervalt «of»; c. in het onderdeel 6° wordt de puntkomma vervangen door: , of; d. toegevoegd wordt een onderdeel, luidende: 7°. meteorologische inlichtingen verkregen overeenkomstig de Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen 2006;. 3. Het onderdeel verordening (EU) nr. 805/2011 vervalt. 4. In het onderdeel vluchtinformatieverstrekker wordt «bevoegd» vervangen door: die op grond van een FISO bevoegd is. B In artikel 1b, onderdeel c, wordt « verordening (EU) nr. 805/2011» vervangen door: verordening (EU) nr. 2015/340. C In artikel 3, zesde lid, onderdeel c, vervalt «, als bedoeld in artikel 1 van het Luchtverkeersreglement,». D Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. Lid 1, onderdeel b, komt te luiden: b. in het bezit is van een geldige medische verklaring klasse II. 2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, volstaat, in plaats van een geldige medische verklaring klasse II, een geldige medische verklaring voor het LAPL voor het verkrijgen van: a. het bewijs van bevoegdheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d; b. het bewijs van bevoegdheid RPL voor het besturen van Micro Light Aeroplanes, historische gemotoriseerde vliegtuigen of amateur vliegtuigbouwproducten tot een gewicht van 2000 kilogram. E Hoofdstuk 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift komt te luiden:

Hoofdstuk 3 Bedieners van een luchtvaartstation en vluchtinformatieverstrekkers Artículos 17 a 24
  1. De artikelen 17 en 18 komen te luiden:

Artikel 17

Onze Minister kan de bewijzen van bevoegdheid ASO onderscheidenlijk FISO afgeven.

Artikel 18
  1. Aan een houder van een ASO worden, nadat deze de desbetreffende opleiding met goed resultaat heeft gevolgd, één of meer van de volgende bevoegdverklaringen afgegeven: a. ADR (Aerodrome), die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van luchthaveninformatie aan luchthavenverkeer; b. TOW (Towing), die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van dienstberichten aan sleepvoertuigen niet zijnde luchtvaartuigen op het landingsterrein van een gecontroleerde luchthaven onder verantwoordelijkheid van een luchtverkeersleider; c. CLD (Clearance Delivery), die de bevoegdheid geeft tot het doorgeven van een klaring en informatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een luchtverkeersleider; d. DIS (Display), die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van informatie aan luchtverkeer dat deelneemt aan een luchtvaartvertoning overeenkomstig de bij regeling van Onze Minister gestelde regels; e. OFS (Offshore), die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van informatie aan luchtverkeer op en nabij een offshore productieplatform. 2. Aan een houder van een ASO worden, nadat deze de desbetreffende opleiding met goed resultaat heeft gevolgd, één of meer van de volgende aantekeningen, die van overeenkomstige toepassing zijn als de gelijkluidende aantekeningen in artikel 4 van verordening (EU) nr. 2015/340, bij het bewijs van bevoegdheid afgegeven: a. Assessor, waarmee wordt aangegeven dat de houder bevoegd is om praktische vaardigheden van (leerling-)bedieners van een luchtvaartstation te beoordelen; b. OJTI (On the Job Training Instructor endorsement), waarmee wordt aangegeven dat de houder bevoegd is om opleiding op de werkplek en opleiding met synthetische opleidingstoestellen te geven; c. aantekening betreffende de eenheid (unit endorsement), de op het bewijs van bevoegdheid aangebrachte en daarvan deel uitmakende machtiging die de ICAO-locatie-indicator of de naam van de luchthaven weergeeft; d. aantekening betreffende de taalvaardigheid (language proficiency endorsement), de op het bewijs van bevoegdheid aangebrachte en daarvan deel uitmakende machtiging die de taalvaardigheid van de houder aangeeft. 3. Een bevoegdverklaring als bedoeld in het eerste lid is slechts geldig indien daaraan de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde aantekening betreffende de eenheid, is verbonden. 4. Een aantekening als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, is slechts geldig in combinatie met het bewijs van bevoegdheid en de bevoegdverklaring waarvan zij deel uitmaakt. 3. Een artikel wordt ingevoegd, luidende:

Artikel 18

a.

  1. Aan een houder van een FISO worden, nadat deze de desbetreffende opleiding met goed resultaat heeft gevolgd, één of meer van de volgende bevoegdverklaringen afgegeven: a. ADR (Aerodrome), die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van advies en inlichtingen aan luchthavenverkeer en luchtverkeer binnen een hiervoor aangewezen deel van het luchtruim dan wel het verstrekken van alarmering; b. AER (Area), die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van advies en inlichtingen aan luchtverkeer dan wel tot het verstrekken van alarmeringen. 2. Aan de houder van een bevoegdverklaring AER wordt, nadat deze de desbetreffende opleiding met goed resultaat heeft gevolgd, de aantekening (rating endorsement) RAD afgegeven, die de bevoegdheid geeft tot het verstrekken van advies en inlichtingen met behulp van surveillance apparatuur. 3. Aan de houder van een FISO worden, nadat deze de desbetreffende opleiding met goed resultaat heeft gevolgd, één of meer van de volgende aantekeningen, die van overeenkomstige toepassing zijn als de gelijkluidende aantekeningen in artikel 4 van verordening (EU) nr. 2015/340, bij het bewijs van bevoegdheid afgegeven: a. Assessor, die aangeeft dat de houder bevoegd is om praktische vaardigheden van leerling- vluchtinformatieverstrekkers of vluchtinformatieverstrekkers te beoordelen; b. OJTI (On the Job Training Instructor endorsement), die aangeeft dat de houder bevoegd is om opleiding op de werkplek en opleiding met synthetische opleidingstoestellen te geven; c. STDI (Synthetic Training Device Instructor endorsement), die aangeeft dat de houder bevoegd is om opleiding met synthetische opleidingstoestellen te geven; d. aantekening betreffende de eenheid (unit endorsement), de op het bewijs van bevoegdheid aangebrachte en daarvan deel uitmakende machtiging die de ICAO-locatie-indicator weergeeft; e. aantekening betreffende de taalvaardigheid (language proficiency endorsement), de op het bewijs van bevoegdheid aangebrachte en daarvan deel uitmakende machtiging die de taalvaardigheid van de houder aangeeft. 4. Een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT