Besluit van 15 oktober 2014, houdende wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met het schrappen van de verplichting om bepaalde regels te stellen en besluiten te nemen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en andere wijzigingen van technische aard

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 15 oktober 2014, houdende wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met het schrappen van de verplichting om bepaalde regels te stellen en besluiten te nemen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en andere wijzigingen van technische aard

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 juli 2014, kenmerk 495883-122390-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken; Gelet op: – Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG)nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347); – Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PbEU 2004, L 338); – Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (PbEU 2009, L 164); – Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304); – Verordening (EG) nr. 669/2006 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PbEU 2006, L 194); – Verordening (EU) nr. 579/2014 van de Commissie van 28 mei 2014 inzake een afwijking van enkele bepalingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (PbEU 2014, L 160); – artikel 10, eerste lid, van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de artikelen 1, vierde lid, 5, eerste lid, 6, onder d, 7a, derde lid, 8, eerste lid, onder b, 11, 13, onder a, 14 en 32b, van de Warenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 juli 2014, No. W13.14.0226/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2014, kenmerk 662068-125801-WJZ; uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit gastoestellen wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, derde lid, wordt «Wet energiebesparing toestellen (Stb. 1986, 59)» vervangen door: Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. B In artikel 4 vervalt «in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie». C Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid vervalt: tezamen met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Onze Minister kan een aanwijzing schorsen, wijzigen of intrekken: a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan Onze Minister bij de aanwijzing redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan hij de aanwijzing niet zou hebben gegeven; b. op grond van door de aangewezen instelling verstrekte onjuiste inlichtingen over feiten of omstandigheden, tenzij de onjuistheid daarvan aan de instelling onbekend was of kon zijn; c. indien de aangewezen instelling niet meer voldoet aan de in bijlage V genoemde voorwaarden; d. indien de aangewezen instelling gedurende een aaneengesloten periode van twee jaren geen werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, heeft uitgevoerd; of e. indien de aangewezen instelling haar wettelijke verplichtingen niet naar behoren nakomt of de taken waarvoor zij is aangewezen, niet naar behoren uitvoert.

ARTIKEL II

Het Warenwetbesluit Benzine wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 12, derde lid, komt te luiden: 3. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot het in het eerste lid gestelde. B In artikel 13 wordt «door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,» vervangen door: door Onze Minister. C In artikel 13a, derde lid, vervalt «en van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie». D Artikel 15, vijfde lid, komt te luiden: 5. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot het eerste tot en met vierde lid. E Artikel 18, derde lid, komt te luiden: 3. Onze Minister kan omtrent de in het eerste lid bedoelde methoden nadere regels stellen.

ARTIKEL IV

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd: A In de tabel met de kolommen «Omschrijving van de overtreding» en «Boetebedrag per categorie» komt rubriek B-1 te luiden:

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid    

B-1.1.1

art. 2, lid 1, sub a, jo art. 2a, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.1.2

art. 2, lid 1, sub b, jo art. 2a, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.1.3

art. 2, lid 3, jo. art. 2a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT