Besluit van 15 september 2017 tot vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikel VI het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, 425)

Besluit van 15 september 2017 tot vaststelling van het moment van inwerkingtreding van artikel VI het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, 425)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 12 september 2017, nr. IenM/BSK-2017/215275, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel VII van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel VI

van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 15 september 2017 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de negenentwintig september 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel VI

van het Besluit van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (Stb. 2016, nr. 425) trekt het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer in. Het onderhavige besluit laat dit artikel per 1 oktober 2017 in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT