Besluit van 16 december 2021 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Besluit van 16 december 2021 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie, van 17 augustus 2021; Gelet op de artikelen 33, vierde lid, en 102 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2021, nr. W01.21.0228/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 13 december 2021 nr. 4240967, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 1, onderdeel c, wordt «voorzitter of lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden» vervangen door «voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden». BIn artikel 6, eerste lid en derde lid, wordt na «Een lid van de afdeling klachtbehandeling» ingevoegd «en een plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 16 december 2021Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I

Met de wijziging van artikel 33 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 middels artikel I, onder D, van de Wet van 16 juni 2021tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Staatsblad 2021, 300) wordt voorzien in de mogelijkheid om plaatsvervangende leden in de toetsingscommissie inzet bevoegdheden te benoemen, die bij verhindering of ontstentenis van één of meer van de reguliere leden deze kunnen vervangen. Middels...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT