Besluit van 16 januari 2023 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 1.6, derde lid, van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor het openbaar lichaam Bonaire

Besluit van 16 januari 2023 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 1.6, derde lid, van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor het openbaar lichaam Bonaire

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 10 januari 2023, nr. 2022-0000712513; Gelet op artikel 1.6, derde lid, van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Voor het openbaar lichaam Bonaire is het tijdstip, bedoeld in artikel 1.6, derde lid, van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland, 31 januari 2023.

Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 16 januari 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de vierentwintigste januari 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel 1.6, derde lid, van de Wet maatregelen huurwoningmarkt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT