Besluit van 16 juli 2020 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en enige andere besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen

Besluit van 16 juli 2020 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en enige andere besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juni 2020, nr. 2020-0000073829; Gelet op artikel 59a, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 3:1, achtste lid, 3:2a en 3:50, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2020, No. W12.20.0169/III);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020, nr. 2020-0000079384; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I ALGEMEEN INKOMENSBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2:4, tweede lid, onderdeel a, wordt «de artikelen 2:51 of 3:9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «de artikelen 1a:5, 2:51 of 3:9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten». BIn de artikelen 3:1 en 3:6, eerste lid, vervalt «de hoofdstukken 1a en 2 van».CIn artikel 4:1, eerste lid, onderdeel b, wordt «de artikelen 1a:4, vierde lid, en 2:6 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «de artikelen 1a:4, vierde lid, 2:6 en 3:2a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten». DIn artikel 5:4 wordt «1a:4, vierde lid, en 2:6 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «1a:4, vierde lid, 2:6 en 3:2a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten».

ARTIKEL II SCHATTINGSBESLUIT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 6, zesde en zevende lid, wordt «de Wet Wajong» vervangen door «de Wajong».BArtikel 10a wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «de artikelen 44, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of 3:48, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «de artikelen 44, eerste lid, van de WAO of 58, eerste lid, van de Waz»; 2. In het vierde lid wordt «de artikelen 44, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of 3:48, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «de artikelen 44, tweede lid, van de WAO en 58, tweede lid, van de Waz».

ARTIKEL III BESLUIT VOORKOMING OF BEPERKING SAMENLOOP AAW-UITKERING MET UITKERING INGEVOLGE DE SOCIALE WETGEVING VAN EEN ANDERE MOGENDHEID

Het Besluit van 19 oktober 1976, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 43, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1976, 526) wordt als volgt gewijzigd: ANa artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5

a. Grondslag besluit.

Dit besluit berust op artikel 59a, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:50, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. BNa artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6

a. Citeertitel.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT