Besluit van 16 juli 2020 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie alsmede in verband met de regeling van een financiële vergoeding voor het niet-genoten, wettelijk verloftegoed bij ontslag

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 16 juli 2020 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie alsmede in verband met de regeling van een financiële vergoeding voor het niet-genoten, wettelijk verloftegoed bij ontslag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 1 mei 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2892738; Gelet op de artikelen 21, 22, 47, eerste lid, 48, 50, 59, vijfde lid en 81, vierde en vijfde lid, van de Politiewet 2012; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juni, nr. W16.20.0129/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 14 juli 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2968740; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit algemene rechtspositie politie wordt gewijzigd als volgt:AArtikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. Onderdeel a vervalt. 2. Onderdeel i komt als volgt te luiden: i. ambtenaar:

de aspirant, de ambtenaar in opleiding, de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, de vrijwillige ambtenaar, de ambtenaar van de rijksrecherche en de vakantiewerker; 3. In onderdeel l, onder 2, wordt «ten dienste van de politie, die werkzaam is bij een onderdeel als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012» vervangen door «ten dienste van de politie en de vrijwillige ambtenaar». 4. In onderdelen ff en gg wordt «de aspirant of de ambtenaar in opleiding» telkens vervangen door «de aspirant, de vrijwilliger-aspirant, de ambtenaar in opleiding of de vrijwillige ambtenaar in opleiding». 5. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel rr door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd: ss. vrijwillige ambtenaar:

vrijwilliger-aspirant, vrijwillige ambtenaar in opleiding, vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie; tt. vrijwilliger-aspirant:

degene die door het bevoegd gezag is aangesteld als vrijwilliger-aspirant en die is toegelaten tot een krachtens artikel 2c, eerste lid, aangewezen politieopleiding; uu. vrijwillige ambtenaar in opleiding:

degene die door het bevoegd gezag is aangesteld als vrijwillige ambtenaar in opleiding en die is toegelaten tot een krachtens artikel 2c, tweede lid, aangewezen politieopleiding; vv. vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak:

de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Politiewet 2012, voor zover deze is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met uitzondering van de vrijwilliger-aspirant gedurende het theoretische opleidingsdeel en de vrijwillige ambtenaar in opleiding gedurende het theoretisch opleidingsdeel; ww. vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie:

de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Politiewet 2012, voor zover deze is aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie. BIn artikel 2c, eerste en tweede lid, wordt na «politietaak» telkens toegevoegd «en aanstelling als vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak». CNa artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

bis.

  1. De vrijwilliger-aspirant wordt tijdelijk aangesteld voor een periode overeenkomend met de duur van een krachtens artikel 2c, eerste lid, aangewezen politieopleiding. 2. Na het voltooien van deze politieopleiding wordt de vrijwillige ambtenaar van politie zo mogelijk in vaste dienst aangesteld als vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. DArtikel 3a wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt na «De ambtenaar in opleiding» ingevoegd «respectievelijk de vrijwillige ambtenaar in opleiding». 2. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden:

Na het voltooien van deze politieopleiding wordt de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, tijdelijk aangesteld voor een proeftijd van één jaar als ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak respectievelijk vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. 3. In het derde lid wordt na «ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak» ingevoegd «respectievelijk vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak». EArtikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. De aanhef komt te luiden: 1. Een aanstelling van een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie en een vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, kan in tijdelijke dienst plaatsvinden:. 2. Onderdeel b komt te luiden: b. ter vervanging van een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige ambtenaar, met dien verstande dat de vrijwillige ambtenaar slechts een andere vrijwillige ambtenaar kan vervangen; FArtikel 4a, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

Een aanstelling van een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, kan in tijdelijke dienst plaatsvinden:. GArtikel 7 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, aanhef, wordt «ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak» vervangen door «ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, vrijwilliger-aspirant, vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak». 2. In het tweede lid, aanhef, wordt «ambtenaar in opleiding en ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak» vervangen door «ambtenaar in opleiding, vrijwillige ambtenaar in opleiding, ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak». 3. In het zevende lid wordt «De ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak» vervangen door «De ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak». HIn artikel 8, eerste lid, aanhef, wordt na «ten dienste van de politie» ingevoegd «en vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie». IArtikel 9 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak» vervangen door «de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de vrijwilliger-aspirant, de vrijwillige ambtenaar in opleiding, de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak». 2. In het tweede lid wordt «de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie» vervangen door «de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie en de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie». JArtikel 10, eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:1. Onderdeel 7° wordt vernummerd tot onderdeel 11°. 2. Na onderdeel 6° worden de volgende onderdelen ingevoegd: 7°. vrijwilliger-aspirant; 8°. vrijwillige ambtenaar in opleiding; 9°. vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; 10°. vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie; KNa artikel 13a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13

b.

De korpschef kan voor de vrijwillige ambtenaar minimale en maximale inzeturen vaststellen. Hij kan daarbij voor verschillende groepen vrijwillige ambtenaren verschillende minimale en maximale uren vaststellen. LArtikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

De ambtenaar heeft aanspraak op 172,8 uren vakantie met behoud van bezoldiging per kalenderjaar, waarvan 144 uren wettelijke uren zijn. MArtikel 26 komt te luiden:

Artikel 26
  1. Indien de ambtenaar op de datum van zijn ontslag nog aanspraak heeft op vakantie, wordt hem voor ieder uur van de in artikel 17 bedoelde wettelijke uren, dat hij niet heeft opgenomen, een vergoeding toegekend ten bedrage van het gebruikelijk loon per uur dat de ambtenaar direct voorafgaand aan zijn ontslag genoot. Voor de overige uren wordt hem een vergoeding toegekend ten bedrage van het salaris per uur dat de ambtenaar direct voorafgaande aan zijn ontslag genoot. 2. Indien op de dag van zijn ontslag blijkt dat de ambtenaar teveel vakantie heeft genoten, is hij voor ieder teveel genoten uur van de in artikel 17 bedoelde wettelijke een bedrag verschuldigd ten bedrage van het gebruikelijk loon per uur dat de ambtenaar direct voorafgaand aan zijn ontslag genoot en van de overige uren ten bedrage van het salaris per uur dat de ambtenaar direct voorafgaande aan zijn ontslag genoot. 3. Onder gebruikelijk loon worden verstaan alle aan de functie of de ambtenaar verbonden inkomensbestanddelen met een bestendig karakter, waaronder in ieder geval het aan de ambtenaar toegekende salaris, bedoeld in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT