Besluit van 16 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 februari 2020 tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020) (Stb. 2020, 76)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 16 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12Â februari 2020 tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020) (Stb. 2020, 76)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 11Â maart 2020, nr. WJZ/21935168 (9196), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel LXIV, eerste lid, van de Wet van 12Â februari 2020 tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De Wet van 12Â februari 2020 tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020) (Stb. 2020, 76) treedt in werking met ingang van 1Â april 2020, met uitzondering van artikel XXVIII. 2. In afwijking van het eerste lid, treden van artikel XXX de onderdelen AA, subonderdelen 1 en 2, onder b, c en d, HH en II, wat betreft artikel 6.19b, in werking op 1Â september 2020.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 16 maart 2020Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Voor een klein aantal wijzigingen was een specifieke inwerkingtreding met terugwerkende kracht wenselijk. Die inwerkingtreding is geregeld in de Verzamelwet OCW 2020 (artikel LXIV, tweede lid). Voor alle overige onderdelen van de wet is in de toelichting vermeld dat inwerkingtreding plaats zal vinden met ingang van het eerst mogelijke vaste verandermoment.1

Vanwege de omvang van deze wet is het onwenselijk om alle wijzigingen tot 1Â juli 2020 te bewaren om ze dan pas in werking te laten treden. Dat zorgt voor onnodig veel samenloopvraagstukken en wetstechnische uitdagingen. De wet zal daarom op 1Â april 2020 in werking treden, met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT