Besluit van 16 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 mei 2020 houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2020, 204)

Besluit van 16 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 mei 2020 houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2020, 204)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2020, nr. 2020-0000580866; Gelet op artikel IV, eerste lid, van het Besluit van 27 mei 2020 houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2020, 204); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 december 2020 treedt artikel I van het Besluit van 27 mei 2020 houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2020, 204) in werking.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 16 november 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT