Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2020, nr. WJZ/24495042 (9212), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel XII van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (Stb. 2020, 157) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van: a. artikel II, onderdeel F, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022; b. artikel V, onderdeel A, onder 2, onderdeel B, onder 2, en onderdeel F, voor zover het betreft de artikelen 27g, 27h en 27i van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel VI, onderdeel I, voor zover het betreft de artikelen 8.4a.10, 8.4a.11 en 8.4a.12 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en artikel XI, onder 1, onderdelen F, G en M, en onder 3, onderdelen F, G en M, die in werking treden op het tijdstip waarop artikel V, onderdelen K en L, van de Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Stb. 2013, 288) in werking treedt; c. artikel X, onder 2, onderdeel A.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT