Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ten aanzien van fosfaatgebruiksnormen en de verlenging van een bewaartermijn

Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ten aanzien van fosfaatgebruiksnormen en de verlenging van een bewaartermijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2019, nr. WJZ/19276087, gedaan mede namens de Minister voor Milieu en Wonen; Gelet op Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU L 375) en de artikelen 34, eerste lid, en 35, eerste lid, van de Meststoffenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 december 2019, nr. W11.19.0395/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2019, nr. WJZ/19302613, gedaan mede namens de Minister voor Milieu en Wonen; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 21a komt te luiden:

Artikel 21

a.

  1. Voor de toepassing van artikel 11 van de wet worden voor de fosfaattoestand van de bodem de volgende klassen onderscheiden: arm, laag, neutraal, ruim en hoog. 2. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, worden de criteria vastgesteld voor de in het eerste lid genoemde klassen. Daarin kan in ieder geval rekening worden gehouden met het gebruik van de landbouwgrond als grasland of bouwland, de kenmerken van de bodem en de grondsoort. BArtikel 21aa vervalt.CArtikel 24 komt te luiden:

Artikel 24

Voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, van de wet, en de krachtens artikel 11, tweede lid, van de wet vastgestelde ministeriële regeling is de tot het bedrijf behorende oppervlakte grasland of bouwland in enig kalenderjaar de oppervlakte grasland onderscheidenlijk bouwland die op 15 mei van dat jaar tot het bedrijf behoort. DIn artikel 25 wordt «11, eerste en tweede lid, van de wet, artikel 21a van dit besluit en de krachtens artikel 11, vijfde lid» vervangen door «11, eerste lid, van de wet en de krachtens artikel 11, tweede lid». EIn artikel 26, derde lid, wordt «24, eerste en tweede lid,» vervangen door «24».FIn artikel 32, tweede lid, onderdeel b, onder 2o, wordt «artikel 1, eerste lid, onderdelen u, v en w, van de wet» vervangen door «artikel 21a, eerste lid,». GAan artikel 34 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Ten behoeve van de bepaling van het melkveefosfaatoverschot dat in het jaar 2014 is ontstaan worden, in afwijking van het tweede lid, de administratie en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken betreffende het jaar 2014 bewaard totdat 5 kalenderjaren na beëindiging van het bedrijf zijn verstreken: a. indien een landbouwer op zijn bedrijf in 2014 fosfaat met melkvee produceerde, en b. voor zover het de gegevens, bedoeld in de artikelen 32, tweede lid, aanhef en onderdelen b en e, en 33, eerste lid, aanhef en onderdeel a, betreft. HArtikel 69a vervalt.IIn artikel 70, vierde lid, wordt «van de fosfaattoestand en de gewasopbrengst, bedoeld in artikel 69a» vervangen door «van de fosfaattoestand van de bodem, bedoeld in artikel 21a, eerste lid». JDe artikelen 71 en 78a vervallen.KBijlage III vervalt.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 juni 2019 aanhangig gemaakte voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstukken 35 233) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde moment in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 18 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. SchoutenDe Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de dertigste december 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    1. Doel en aanleiding

      Dit besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT