Besluit van 18 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel d, van de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Besluit van 18 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel d, van de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 16 juni 2020, nr. IENW/BSK-2020/102518, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel V, tweede lid, van de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel d, van de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de dag dat het voorgenoemde besluit in werking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT