Besluit van 18 september 2020, houdende wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen en enkele technische aanpassingen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 18 september 2020, houdende wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen en enkele technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg, van 14 juli 2020, 1714724-207641-WJZ;Gelet op:– Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU 2004, L 139); – Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU 2007, L 136); – Verordening (EU) 2017/2158 van de Commissie van 20 november 2017 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen (PbEU 2017, L 304); – Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU 2019, L 255); – Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 321); – Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de regels voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder op controlepunten overeenstemmingscontroles en materiële controles op bepaalde goederen kunnen worden uitgevoerd, en voor de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder documentencontroles op afstand van de grenscontroleposten kunnen worden uitgevoerd (PbEU 2019, L 321); – Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (PbEU 2019, L 321); – de artikelen 4, eerste lid, 13 en 14 van de Warenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 2020, No.W13.20.0273/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 14 september 2020, kenmerk 1740798-207641-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, onderdeel d, komt te luiden:d. verordening (EG) 1907/2006:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU 2007, L 136). BArtikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 67, eerste lid, en bijlage XVII van verordening (EG) 1907/2006, voor zover de daarin opgenomen voorschriften betrekking hebben op bij ministeriële regeling aan te wijzen stoffen, groepen van stoffen, mengsels of voorwerpen. CIn artikel 7 wordt «produktveiligheid» vervangen door «productveiligheid».

ARTIKEL II
Artikel 2

eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen komt te luiden: 1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 4, eerste, tweede en derde lid, 5, eerste lid, tweede lid, laatste alinea, en vierde lid, 6, tweede lid en derde lid, onderdelen a, b, en c, van verordening (EG) 852/2004 en de krachtens artikel 4, vierde lid, van verordening (EG) 852/2004 vastgestelde bepalingen.

ARTIKEL III
Artikel 4

van het Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten komt te luiden:

Artikel 4

Het is verboden te handelen in strijd met de voorschriften die gesteld zijn bij of krachtens de artikelen 15, eerste tot en met vijfde lid, 45, vierde lid, 47, vijfde lid, 48, onderdelen b tot en met f, 49, vierde lid, 50, eerste, derde en vierde lid, 51, eerste lid, onderdelen a tot en met d, 53, eerste lid, onderdelen a, d en e, 56, eerste en vierde lid, 57, eerste lid, 58, 66, derde lid, tweede alinea, 69, eerste lid, 71, 77, eerste en tweede lid, 126, eerste en derde lid, en 128, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625.

ARTIKEL IV

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel «Inhoud» wordt «Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid» vervangen door «Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid – Warenwetregeling algemene chemische productveiligheid». 2. In het onderdeel «Inhoud» wordt «Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen – Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) -Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002/) – Warenwetregeling kiemgroenten» vervangen door «Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen – Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018 – Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)». 3. Onderdeel B-10 komt te luiden:

B-10

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

Warenwetregeling algemene chemische productveiligheid

B-10.1

artikel 2
Artikel 1

€ 795,–

€...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT