Besluit van 19 augustus 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet IenM 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 19 augustus 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet IenM 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 juli 2017, nr. IenM/BSK-2017/170964, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel V van de Verzamelwet IenM 2017; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet IenM 2017 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 19 augustus 2017 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de negenentwintigste augustus 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet IenM 2017. Het betreft een verzamelwet, gericht op het aanbrengen van wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT