Besluit van 2 december 2019, houdende technische aanpassing van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 2 december 2019, houdende technische aanpassing van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 27 november 2019, nr. 2019-0000627740, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I COÖRDINATIEBESLUIT ORGANISATIE, BEDRIJFSVOERING EN INFORMATIESYSTEMEN RIJKSDIENST

Het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 3, derde lid, wordt «, bedoeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984» vervangen door «zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn». BIn artikel 3a wordt «De benoeming en het ontslag van» vervangen door «Het namens de Staat aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met». CIn artikel 4 wordt «van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984» vervangen door «zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 2 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R. Knops

Uitgegeven de elfde december 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    Dit besluit strekt tot aanpassing van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst ten behoeve van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT