Besluit van 2 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Besluit van 2 februari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 28 januari 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3187988; Gelet op artikel III van de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 2 februari 2021Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de zestiende februari 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Voor de inwerkingtreding van de Evaluatiewet bestuursrechtelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT