Besluit van 2 juli 2020 tot wijziging van het Dierproevenbesluit 2014 in verband met precisering verwijzingen naar de Dierproevenrichtlijn

Besluit van 2 juli 2020 tot wijziging van het Dierproevenbesluit 2014 in verband met precisering verwijzingen naar de Dierproevenrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ / 20142377; Gelet op richtlijn nr. 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PbEU 2010, L 276) en artikel 13f, eerste lid, van de Wet op de dierproeven; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 juni 2020 nr. W11.20.0148/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 juni 2020, nr. WJZ / 20161692; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 7

van het Dierproevenbesluit 2014 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «eisen» ingevoegd «met ingang van de in die bijlage bij die eisen genoemde data». 2. In het vijfde lid wordt na «voorzieningen» ingevoegd «en het ontwerp, de bouw en de werking daarvan, bedoeld in het vierde lid,».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 2 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de zestiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen

Met dit besluit is artikel 7 van het Dierproevenbesluit 2014 gewijzigd. Deze wijziging hangt samen met de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de dierproeven (Stb. 2018, 3). De aanleiding voor deze wijzigingen vormen vragen van de Europese Commissie over de omzetting in Nederlands recht van Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PbEU 2010, L 276) (hierna: de richtlijn).

De wijziging betreft de precisering van twee verwijzingen in artikel 7 naar bijlage III van de richtlijn. De precisering is aangewezen omdat deze verwijzingen onvolledig waren. In bijlage III zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT