Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit Wfsv om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie niet te herzien bij overwerk

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit Wfsv om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie niet te herzien bij overwerk

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020, nr. 2020-0000008261; Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2020, nr. W12.20.0227/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2020, nr. 2020-0000107178; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT WFSV

Na artikel 2.3 van het Besluit Wfsv wordt een artikel ingevoegd, luidende;

Artikel 2.3

a Tijdelijke opschorting 30% herzieningssituatie.

  1. Artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing in het kalenderjaar 2020. 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2021.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 2 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de veertiende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

MEMORIE VAN TOELICHTING

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Vanwege het Coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft derhalve verzocht deze regeling aan te passen en het kabinet heeft dit toegezegd.1

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen regelt dit besluit een tijdelijke afwijking van artikel 2.3, eerste lid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT